میلگرد کلاف آجدار فولاد گلستان
آخرین بروز رسانی : 08 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد کلاف آجدار 8 فولاد گلستان
سایز (mm) : 8 نوع کلاف : کلاف آجدار گرید : A3
8 کلاف آجدار A3 کیلوگرم کارخانه
15,000
15 دی، 1399
2 میلگرد کلاف آجدار 10 فولاد گلستان
سایز (mm) : 10 نوع کلاف : کلاف آجدار گرید : A3
10 کلاف آجدار A3 کیلوگرم کارخانه
15,900
08 اردیبهشت، 1400
3 میلگرد کلاف آجدار 12 فولاد گلستان
سایز (mm) : 12 نوع کلاف : کلاف آجدار گرید : A3
12 کلاف آجدار A3 کیلوگرم کارخانه
15,000
15 دی، 1399
میلگرد کلاف ساده فولاد گلستان
آخرین بروز رسانی : 03 اسفند، 1399
ردیف عنوان سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد کلاف ساده 6.5 فولاد گلستان
سایز (mm) : 6.5 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ساختمانی
6.5 کلاف ساده ساختمانی کیلوگرم کارخانه
14,700
03 اسفند، 1399
میلگرد کلاف ساده کویر کاشان
آخرین بروز رسانی : 10 آذر، 1399
ردیف عنوان سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد کلاف ساده 5.5 کویر کاشان
سایز (mm) : 5.5 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ۱۰۰۸
5.5 کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم کارخانه
-
2 میلگرد کلاف ساده 5.5 کویر کاشان
سایز (mm) : 5.5 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ۱۰۱۰
5.5 کلاف ساده ۱۰۱۰ کیلوگرم کارخانه
-
3 میلگرد کلاف ساده 6.5 کویر کاشان
سایز (mm) : 6.5 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ۱۰۰۸
6.5 کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم کارخانه
12,500
10 آذر، 1399
4 میلگرد کلاف ساده 7 کویر کاشان
سایز (mm) : 7 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ۱۰۰۶
7 کلاف ساده ۱۰۰۶ کیلوگرم کارخانه
12,500
10 آذر، 1399
5 میلگرد کلاف ساده 8 کویر کاشان
سایز (mm) : 8 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ۱۰۰۸
8 کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم کارخانه
12,700
10 آذر، 1399
6 میلگرد کلاف ساده 10 کویر کاشان
سایز (mm) : 10 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ۱۰۰۸
10 کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم کارخانه
12,700
10 آذر، 1399
7 میلگرد کلاف ساده 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 12 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ۱۰۰۸
12 کلاف ساده ۱۰۰۸ کیلوگرم کارخانه
12,700
10 آذر، 1399
میلگرد کلاف آجدار امیر آباد
آخرین بروز رسانی : -
ردیف عنوان سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد کلاف 8 امیر آباد
سایز (mm) : 8 نوع کلاف : کلاف آجدار گرید : A3
8 کلاف آجدار A3 کیلوگرم کارخانه
-
2 میلگرد کلاف 10 امیر آباد
سایز (mm) : 10 نوع کلاف : کلاف آجدار گرید : A3
10 کلاف آجدار A3 کیلوگرم کارخانه
-
میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان
آخرین بروز رسانی : -
ردیف عنوان سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد کلاف آجدار 8 کویر کاشان
سایز (mm) : 8 نوع کلاف : کلاف آجدار گرید : A2
8 کلاف آجدار A2 کیلوگرم کارخانه
-
2 میلگرد کلاف آجدار 10 کویر کاشان
سایز (mm) : 10 نوع کلاف : کلاف آجدار گرید : A2
10 کلاف آجدار A2 کیلوگرم کارخانه
-
3 میلگرد کلاف آجدار 10 کویر کاشان
سایز (mm) : 10 نوع کلاف : کلاف آجدار گرید : A3
10 کلاف آجدار A3 کیلوگرم کارخانه
-
میلگرد کلاف آجدار الیگودرز
آخرین بروز رسانی : -
ردیف عنوان سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد کلاف 10 الیگودرز
سایز (mm) : 10 نوع کلاف : کلاف آجدار گرید : A2
10 کلاف آجدار A2 کیلوگرم کارخانه
-
ردیف عنوان سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد کلاف ساده 6.5 زاگرس ملایر
سایز (mm) : 6.5 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ساختمانی
6.5 کلاف ساده ساختمانی کیلوگرم انبار
-
میلگرد کلاف ساده امیر آباد
آخرین بروز رسانی : -
ردیف عنوان سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد کلاف ساده 8 امیر آباد
سایز (mm) : 8 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : -
8 کلاف ساده - کیلوگرم کارخانه
-
2 میلگرد کلاف ساده 10 امیر آباد
سایز (mm) : 10 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : -
10 کلاف ساده - کیلوگرم کارخانه
-
3 میلگرد کلاف ساده 12 امیر آباد
سایز (mm) : 12 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : -
12 کلاف ساده - کیلوگرم کارخانه
-
میلگرد کلاف ساده ابهر
آخرین بروز رسانی : -
ردیف عنوان سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد کلاف ساده 5.5 ابهر
سایز (mm) : 5.5 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : RST۳۴
5.5 کلاف ساده RST۳۴ کیلوگرم کارخانه
-
2 میلگرد کلاف ساده 6.5 ابهر
سایز (mm) : 6.5 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : RST۳۴
6.5 کلاف ساده RST۳۴ کیلوگرم کارخانه
-
3 میلگرد کلاف ساده 6.5 ابهر
سایز (mm) : 6.5 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ۳SP
6.5 کلاف ساده ۳SP کیلوگرم کارخانه
-
4 میلگرد کلاف ساده 8 ابهر
سایز (mm) : 8 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : RST۳۴
8 کلاف ساده RST۳۴ کیلوگرم کارخانه
-
5 میلگرد کلاف ساده 10 ابهر
سایز (mm) : 10 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : RST۳۴
10 کلاف ساده RST۳۴ کیلوگرم کارخانه
-
میلگرد کلاف ساده الیگودرز
آخرین بروز رسانی : -
ردیف عنوان سایز (mm) نوع کلاف گرید واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد کلاف ساده 6.5 الیگودرز
سایز (mm) : 6.5 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ساختمانی
6.5 کلاف ساده ساختمانی کیلوگرم کارخانه
-
2 میلگرد کلاف ساده 8 الیگودرز
سایز (mm) : 8 نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ساختمانی
8 کلاف ساده ساختمانی کیلوگرم کارخانه
-