میلگرد ساده

میلگرد ساده کویر کاشان
آخرین بروز رسانی : 10 آذر، 1399
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد ساده 12 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 12 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
12 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
2 میلگرد ساده 14 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 14 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
14 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
3 میلگرد ساده 16 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 16 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
16 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
4 میلگرد ساده 18 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 18 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
18 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
5 میلگرد ساده 20 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 20 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
20 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
6 میلگرد ساده 22 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 22 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
22 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
7 میلگرد ساده 23 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 23 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
23 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
8 میلگرد ساده 25 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 25 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
25 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
9 میلگرد ساده 26 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 26 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
26 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
10 میلگرد ساده 28 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 28 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
28 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
11 میلگرد ساده 30 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 30 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
30 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
12 میلگرد ساده 32 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 32 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
32 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
13 میلگرد ساده 36 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 36 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
36 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
14 میلگرد ساده 38 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 38 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
38 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
15 میلگرد ساده 40 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 40 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
40 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
16 میلگرد ساده 45 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 45 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
45 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
17 میلگرد ساده 50 A1 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 50 گرید : A1 حالت : ساده طول : 12
50 A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
10 آذر، 1399
میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخرین بروز رسانی : -
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد ساده 12 A1 طول 12 آذر گستر سدید
سایز (mm) : 12 گرید : A1 حالت : ساده طول : 6
12 A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه
-
2 میلگرد ساده 14 A1 طول 12 آذر گستر سدید
سایز (mm) : 14 گرید : A1 حالت : ساده طول : 6
14 A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه
-
3 میلگرد ساده 16 A1 طول 12 آذر گستر سدید
سایز (mm) : 16 گرید : A1 حالت : ساده طول : 6
16 A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه
-
4 میلگرد ساده 18 A1 طول 12 آذر گستر سدید
سایز (mm) : 18 گرید : A1 حالت : ساده طول : 6
18 A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه
-
5 میلگرد ساده 20 A1 طول 12 آذر گستر سدید
سایز (mm) : 20 گرید : A1 حالت : ساده طول : 6
20 A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه
-
6 میلگرد ساده 22 A1 طول 12 آذر گستر سدید
سایز (mm) : 22 گرید : A1 حالت : ساده طول : 6
22 A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه
-
7 میلگرد ساده 25 A1 طول 12 آذر گستر سدید
سایز (mm) : 25 گرید : A1 حالت : ساده طول : 6
25 A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه
-
8 میلگرد ساده 28 A1 طول 12 آذر گستر سدید
سایز (mm) : 28 گرید : A1 حالت : ساده طول : 6
28 A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه
-
9 میلگرد ساده 30 A1 طول 12 آذر گستر سدید
سایز (mm) : 30 گرید : A1 حالت : ساده طول : 6
30 A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه
-
10 میلگرد ساده 32 A1 طول 12 آذر گستر سدید
سایز (mm) : 32 گرید : A1 حالت : ساده طول : 6
32 A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه
-
11 میلگرد ساده 34 A1 طول 12 آذر گستر سدید
سایز (mm) : 34 گرید : A1 حالت : ساده طول : 6
34 A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه
-
12 میلگرد ساده 36 A1 طول 12 آذر گستر سدید
سایز (mm) : 36 گرید : A1 حالت : ساده طول : 6
36 A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه
-