میلگرد کیان کاشان
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 کیان کاشان
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم
14,200
28 فروردین، 1400
2 میلگرد 10 A2 طول 12 کیان کاشان
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم
13,800
24 فروردین، 1400
3 میلگرد 12 A2 طول 12 کیان کاشان
سایز (mm) : 12 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
12 A2 آجدار 12 کیلوگرم
13,800
24 فروردین، 1400
میلگرد راد همدان
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 12 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم
14,085
28 فروردین، 1400
2 میلگرد 14 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,985
28 فروردین، 1400
3 میلگرد 16 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,985
28 فروردین، 1400
4 میلگرد 18 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,985
28 فروردین، 1400
5 میلگرد 20 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,985
28 فروردین، 1400
6 میلگرد 22 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,985
28 فروردین، 1400
7 میلگرد 25 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم
14,035
28 فروردین، 1400
8 میلگرد 28 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم
14,035
28 فروردین، 1400
9 میلگرد 32 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم
14,185
28 فروردین، 1400
10 میلگرد 8 A2 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم
14,585
28 فروردین، 1400
11 میلگرد 10 A2 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم
14,335
28 فروردین، 1400
میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 10 A2 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,620
28 فروردین، 1400
2 میلگرد 12 A2 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل
سایز (mm) : 12 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
12 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,570
28 فروردین، 1400
3 میلگرد 10 A3 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,770
28 فروردین، 1400
4 میلگرد 12 A3 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,690
28 فروردین، 1400
5 میلگرد 14 A3 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,520
28 فروردین، 1400
6 میلگرد 16 A3 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,520
28 فروردین، 1400
7 میلگرد 18 A3 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,520
28 فروردین، 1400
8 میلگرد A3 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,520
28 فروردین، 1400
9 میلگرد 22 A3 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,520
28 فروردین، 1400
10 میلگرد 25 A3 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,520
28 فروردین، 1400
11 میلگرد 28 A3 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,520
28 فروردین، 1400
12 میلگرد 32 A3 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,520
28 فروردین، 1400
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم
14,000
28 فروردین، 1400
2 میلگرد 10 A2 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم
13,800
28 فروردین، 1400
3 میلگرد 12 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,800
28 فروردین، 1400
4 میلگرد 14 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,500
28 فروردین، 1400
5 میلگرد 16 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,500
28 فروردین، 1400
6 میلگرد 18 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,500
28 فروردین، 1400
7 میلگرد 20 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,500
28 فروردین، 1400
8 میلگرد 22 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,500
28 فروردین، 1400
9 میلگرد 25 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,500
28 فروردین، 1400
10 میلگرد 28 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,500
28 فروردین، 1400
11 میلگرد 32 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,500
28 فروردین، 1400
میلگرد پرشین فولاد
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 10 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,600
28 فروردین، 1400
2 میلگرد 12 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,400
28 فروردین، 1400
3 میلگرد 14 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,250
28 فروردین، 1400
4 میلگرد 16 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,200
28 فروردین، 1400
5 میلگرد 18 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,200
28 فروردین، 1400
6 میلگرد 20 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,200
28 فروردین، 1400
7 میلگرد 22 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,200
28 فروردین، 1400
8 میلگرد 25 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,200
28 فروردین، 1400
9 میلگرد 28 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,250
28 فروردین، 1400
10 میلگرد 32 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,250
28 فروردین، 1400
میلگرد درپاد تبریز
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 درپاد تبریز
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,800
28 فروردین، 1400
2 میلگرد 10 A2 طول 12 درپاد تبریز
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,700
28 فروردین، 1400
3 میلگرد 12 A3 طول 12 درپاد تبریز
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,700
28 فروردین، 1400
4 میلگرد 14 A3 طول 12 درپاد تبریز
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,500
28 فروردین، 1400
5 میلگرد 16 A3 طول 12 درپاد تبریز
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,500
28 فروردین، 1400
6 میلگرد 18 A3 طول 12 درپاد تبریز
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,500
28 فروردین، 1400
7 میلگرد 20 A3 طول 12 درپاد تبریز
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,500
28 فروردین، 1400
8 میلگرد 22 A3 طول 12 درپاد تبریز
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,500
28 فروردین، 1400
9 میلگرد 25 A3 طول 12 درپاد تبریز
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
0
27 دی، 1399
میلگرد کاوه تیکمه داش
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 - کارخانه
13,800
28 فروردین، 1400
2 میلگرد 10 A2 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 - کارخانه
13,600
28 فروردین، 1400
3 میلگرد 10 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 - کارخانه
13,800
28 فروردین، 1400
4 میلگرد 12 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 - کارخانه
13,600
28 فروردین، 1400
5 میلگرد 14 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 - کارخانه
13,400
28 فروردین، 1400
6 میلگرد 16 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 - کارخانه
13,400
28 فروردین، 1400
7 میلگرد 18 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 - کارخانه
13,400
28 فروردین، 1400
8 میلگرد 20 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 - کارخانه
13,400
28 فروردین، 1400
9 میلگرد 22 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 - کارخانه
13,400
28 فروردین، 1400
10 میلگرد 25 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 - کارخانه
13,400
28 فروردین، 1400
11 میلگرد 28 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 - کارخانه
13,400
28 فروردین، 1400
12 میلگرد 32 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 - کارخانه
13,400
28 فروردین، 1400
میلگرد سیرجان حدید جنوب
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم
0
13 دی، 1399
2 میلگرد 10 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم
14,100
28 فروردین، 1400
3 میلگرد 12 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 12 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
12 A2 آجدار 12 کیلوگرم
14,000
28 فروردین، 1400
4 میلگرد 14 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 14 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
14 A2 آجدار 12 کیلوگرم
13,900
28 فروردین، 1400
5 میلگرد 16 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 16 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
16 A2 آجدار 12 کیلوگرم
13,900
28 فروردین، 1400
6 میلگرد 12 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,900
28 فروردین، 1400
7 میلگرد 14 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,900
28 فروردین، 1400
8 میلگرد 16 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,900
28 فروردین، 1400
9 میلگرد 18 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,900
28 فروردین، 1400
10 میلگرد 20 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,900
28 فروردین، 1400
11 میلگرد 22 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,900
28 فروردین، 1400
12 میلگرد 25 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم
13,900
28 فروردین، 1400
میلگرد آناهیتا گیلان
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 8 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
8 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
14,100
28 فروردین، 1400
2 میلگرد 10 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,900
28 فروردین، 1400
3 میلگرد 12 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,700
28 فروردین، 1400
4 میلگرد 14 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,700
28 فروردین، 1400
5 میلگرد 16 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,700
28 فروردین، 1400
6 میلگرد 18 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,700
28 فروردین، 1400
7 میلگرد 20 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,700
28 فروردین، 1400
8 میلگرد 22 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,700
28 فروردین، 1400
9 میلگرد 25 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,700
28 فروردین، 1400
10 میلگرد 28 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,700
28 فروردین، 1400
11 میلگرد 32 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,700
28 فروردین، 1400
میلگرد گلستان
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 8 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
8 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
14,700
28 فروردین، 1400
2 میلگرد 10 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
14,500
28 فروردین، 1400
3 میلگرد 12 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
14,400
28 فروردین، 1400
4 میلگرد 14 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,900
28 فروردین، 1400
5 میلگرد 16 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,900
28 فروردین، 1400
6 میلگرد 18 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,700
28 فروردین، 1400
7 میلگرد 20 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,700
28 فروردین، 1400
8 میلگرد 22 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,700
28 فروردین، 1400
9 میلگرد 25 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
13,700
28 فروردین، 1400