لوله مبلی

قیمت لوله مبلی شرکت لوله و پروفیل سپنتا
آخرین بروز رسانی : 10 اسفند، 1399
ردیف عنوان سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله مبلی 13 میل ضخامت 1 سپنتا
سایز (mm) : 13 ضخامت (mm) : 1 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
13 1 6 کیلوگرم کارخانه
28,000
15 دی، 1399
2 لوله مبلی 16 میل ضخامت 1 سپنتا
سایز (mm) : 16 ضخامت (mm) : 1 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
16 1 6 کیلوگرم کارخانه
28,000
15 دی، 1399
3 لوله مبلی 18 میل ضخامت 1 سپنتا
سایز (mm) : 18 ضخامت (mm) : 1 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
18 1 6 کیلوگرم کارخانه
28,000
15 دی، 1399
4 لوله مبلی 20 میل ضخامت 1 سپنتا
سایز (mm) : 20 ضخامت (mm) : 1 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
20 1 6 کیلوگرم کارخانه
28,000
15 دی، 1399
5 لوله مبلی 25 میل ضخامت 1 سپنتا
سایز (mm) : 25 ضخامت (mm) : 1 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
25 1 6 کیلوگرم کارخانه
28,000
15 دی، 1399
6 لوله مبلی 28 میل ضخامت 1 سپنتا
سایز (mm) : 28 ضخامت (mm) : 1 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
28 1 6 کیلوگرم کارخانه
28,000
15 دی، 1399
7 لوله مبلی 10 میل ضخامت 1 سپنتا
سایز (mm) : 10 ضخامت (mm) : 1 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
10 1 6 کیلوگرم کارخانه
-
8 لوله مبلی 10 میل ضخامت 0.5 سپنتا
سایز (mm) : 10 ضخامت (mm) : 0.5 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
10 0.5 6 کیلوگرم کارخانه
-
9 لوله مبلی 13 میل ضخامت 0.8 سپنتا
سایز (mm) : 13 ضخامت (mm) : 0.8 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
13 0.8 6 کیلوگرم کارخانه
26,500
10 اسفند، 1399
10 لوله مبلی 16 میل ضخامت 0.8 سپنتا
سایز (mm) : 16 ضخامت (mm) : 0.8 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
16 0.8 6 کیلوگرم کارخانه
26,500
10 اسفند، 1399
11 لوله مبلی 18 میل ضخامت 0.8 سپنتا
سایز (mm) : 18 ضخامت (mm) : 0.8 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
18 0.8 6 کیلوگرم کارخانه
26,500
10 اسفند، 1399
قیمت لوله مبلی گروه صنعتی درپاد تبریز
آخرین بروز رسانی : 11 بهمن، 1399
ردیف عنوان سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله مبلی 13 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز
سایز (mm) : 13 ضخامت (mm) : 0.7 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
13 0.7 6 کیلوگرم کارخانه
28,000
27 دی، 1399
2 لوله مبلی 16 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز
سایز (mm) : 16 ضخامت (mm) : 0.7 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
16 0.7 6 کیلوگرم کارخانه
28,000
27 دی، 1399
3 لوله مبلی 18 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز
سایز (mm) : 18 ضخامت (mm) : 0.7 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
18 0.7 6 کیلوگرم کارخانه
28,000
27 دی، 1399
4 لوله مبلی 20 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز
سایز (mm) : 20 ضخامت (mm) : 0.7 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
20 0.7 6 کیلوگرم کارخانه
28,000
27 دی، 1399
5 لوله مبلی 32 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز
سایز (mm) : 32 ضخامت (mm) : 0.7 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
32 0.7 6 کیلوگرم کارخانه
28,000
27 دی، 1399
6 لوله مبلی 10 میل ضخامت 0.5 درپاد تبریز
سایز (mm) : 10 ضخامت (mm) : 0.5 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
10 0.5 6 کیلوگرم کارخانه
-
7 لوله مبلی 10 میل ضخامت 1 درپاد تبریز
سایز (mm) : 10 ضخامت (mm) : 1 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
10 1 6 کیلوگرم کارخانه
-
8 لوله مبلی 13 میل ضخامت 0.8 درپاد تبریز
سایز (mm) : 13 ضخامت (mm) : 0.8 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
13 0.8 6 کیلوگرم کارخانه
27,000
04 بهمن، 1399
9 لوله مبلی 13 میل ضخامت 1 درپاد تبریز
سایز (mm) : 13 ضخامت (mm) : 1 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
13 1 6 کیلوگرم کارخانه
-
10 لوله مبلی 16 میل ضخامت 0.8 درپاد تبریز
سایز (mm) : 16 ضخامت (mm) : 0.8 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
16 0.8 6 کیلوگرم کارخانه
27,000
04 بهمن، 1399
11 لوله مبلی 16 میل ضخامت 1 درپاد تبریز
سایز (mm) : 16 ضخامت (mm) : 1 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
16 1 6 کیلوگرم کارخانه
-
12 لوله مبلی 18 میل ضخامت 0.8 درپاد تبریز
سایز (mm) : 18 ضخامت (mm) : 0.8 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
18 0.8 6 کیلوگرم کارخانه
27,000
11 بهمن، 1399
13 لوله مبلی 18 میل ضخامت 1 درپاد تبریز
سایز (mm) : 18 ضخامت (mm) : 1 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
18 1 6 کیلوگرم کارخانه
-