لوله صنعتی

قیمت لوله صنعتی شرکت صدرا پروفیل تهران
آخرین بروز رسانی : 19 مرداد، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 2 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 2 کیلوگرم کارخانه
27,100
19 مرداد، 1400
2 لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 2 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 2 کیلوگرم کارخانه
25,900
19 مرداد، 1400
3 لوله صنعتی "3 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3 محل تحویل : کارخانه
2 6 3 کیلوگرم کارخانه
25,900
19 مرداد، 1400
4 لوله صنعتی "3 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3 محل تحویل : کارخانه
3 6 3 کیلوگرم کارخانه
25,900
19 مرداد، 1400
5 لوله صنعتی "4 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 4 محل تحویل : کارخانه
3 6 4 کیلوگرم کارخانه
25,900
19 مرداد، 1400
6 لوله صنعتی "4 ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 4 محل تحویل : کارخانه
4 6 4 کیلوگرم کارخانه
25,900
19 مرداد، 1400
قیمت لوله صنعتی جهان پروفیل پارس
آخرین بروز رسانی : 19 مرداد، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله صنعتی " 1/2 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
27,200
18 مرداد، 1400
2 لوله صنعتی " 3/4 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
27,200
18 مرداد، 1400
3 لوله صنعتی " 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1 کیلوگرم کارخانه
26,200
19 مرداد، 1400
4 لوله صنعتی " 2 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3 6 2 کیلوگرم کارخانه
26,200
19 مرداد، 1400
5 لوله صنعتی " 3 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3 محل تحویل : کارخانه
3 6 3 کیلوگرم کارخانه
26,200
19 مرداد، 1400
6 لوله صنعتی " 4 ضخامت 4 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 4 محل تحویل : کارخانه
4 6 4 کیلوگرم کارخانه
26,200
19 مرداد، 1400
لوله صنعتی لوله و پروفیل صابری
آخرین بروز رسانی : 19 مرداد، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 صابری
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2
2 6 2 کیلوگرم کارخانه
27,300
19 مرداد، 1400
2 لوله صنعتی " 2 ضخامت 2.5 صابری
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2
2.5 6 2 کیلوگرم کارخانه
26,000
19 مرداد، 1400
قیمت لوله صنعتی گروه صنعتی سپاهان
آخرین بروز رسانی : 18 مرداد، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
27,500
18 مرداد، 1400
2 لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
25,600
18 مرداد، 1400
3 لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1 کیلوگرم کارخانه
25,600
18 مرداد، 1400
4 لوله صنعتی"1/4 ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/4 کیلوگرم کارخانه
25,600
18 مرداد، 1400
5 لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
25,600
18 مرداد، 1400
6 لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3 6 2 کیلوگرم کارخانه
25,600
18 مرداد، 1400
7 لوله صنعتی"1/2 ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
25,600
18 مرداد، 1400
8 لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3 محل تحویل : کارخانه
3 6 3 کیلوگرم کارخانه
25,600
18 مرداد، 1400
9 لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 4 محل تحویل : کارخانه
3 6 4 کیلوگرم کارخانه
25,600
18 مرداد، 1400
10 لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 5 محل تحویل : کارخانه
4 6 5 کیلوگرم کارخانه
25,600
18 مرداد، 1400
11 لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 6 محل تحویل : کارخانه
4 6 6 کیلوگرم کارخانه
25,600
18 مرداد، 1400
12 لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 8 محل تحویل : کارخانه
4 6 8 کیلوگرم کارخانه
25,600
18 مرداد، 1400
قیمت لوله صنعتی شرکت تولیدی صنعتی کچو
آخرین بروز رسانی : 14 مرداد، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
-
2 لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
25,410
14 مرداد، 1400
3 لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1 کیلوگرم کارخانه
23,400
14 مرداد، 1400
4 لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
23,400
14 مرداد، 1400
5 لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
25,410
14 مرداد، 1400
6 لوله صنعتی"2 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3 6 2 کیلوگرم کارخانه
25,410
14 مرداد، 1400
7 لوله صنعتی"3 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3 محل تحویل : کارخانه
3 6 3 کیلوگرم کارخانه
-
8 لوله صنعتی"4 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 4 محل تحویل : کارخانه
3 6 4 کیلوگرم کارخانه
-
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 فولاد هیربد
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
2 6 2 کیلوگرم کارخانه
-
2 لوله صنعتی " 3 ضخامت 2 فولاد هیربد
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3 محل تحویل : کارخانه
2 6 3 کیلوگرم کارخانه
-
3 لوله صنعتی " 4 ضخامت 2 فولاد هیربد
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 4 محل تحویل : کارخانه
2 6 4 کیلوگرم کارخانه
-
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله صنعتی "1 ضخامت 3 اصفهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1 کیلوگرم کارخانه
-
2 لوله صنعتی "1 ضخامت 2 اصفهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1 کیلوگرم کارخانه
-
3 لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 اصفهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1 کیلوگرم کارخانه
-
4 لوله صنعتی "2 ضخامت 1.8 اصفهان
ضخامت (mm) : 1.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
1.8 6 2 کیلوگرم کارخانه
-
5 لوله صنعتی "2 ضخامت 2 اصفهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
2 6 2 کیلوگرم کارخانه
-
6 لوله صنعتی "2 ضخامت 2.3 اصفهان
ضخامت (mm) : 2.3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
2.3 6 2 کیلوگرم کارخانه
-
7 لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 اصفهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 2 کیلوگرم کارخانه
-
8 لوله صنعتی "2 ضخامت 2.8 اصفهان
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 2 کیلوگرم کارخانه
-
9 لوله صنعتی "2 ضخامت 3 اصفهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3 6 2 کیلوگرم کارخانه
-