لوله داربستی

لوله داربستی صدرا پروفیل تهران
آخرین بروز رسانی : 25 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 صدرا تهران
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
26,800
25 مهر، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 صدرا تهران
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
24,900
25 مهر، 1400
لوله داربستی صابری
آخرین بروز رسانی : 25 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 صابری
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
27,000
25 مهر، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 صابری
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
24,800
25 مهر، 1400
لوله داربستی لوله و پروفیل جهان پارس
آخرین بروز رسانی : 25 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 جهان پارس
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
27,000
25 مهر، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 جهان پارس
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
25,400
25 مهر، 1400
قیمت لوله داربستی نیکان پروفیل
آخرین بروز رسانی : 25 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
25,800
25 مهر، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
24,200
25 مهر، 1400
قیمت لوله داربستی شرکت پروفیل پایا اصفهان
آخرین بروز رسانی : 30 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پایا اصفهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
25,800
30 شهریور، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پایا اصفهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
24,800
30 شهریور، 1400
لوله داربستی لوله و پروفیل تهران شرق
آخرین بروز رسانی : 10 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 تهران شرق
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
29,050
10 شهریور، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 تهران شرق
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
27,350
10 شهریور، 1400
قیمت لوله داربستی تعاونی فولاد علویجه
آخرین بروز رسانی : 19 مرداد، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد علویجه
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
27,200
19 مرداد، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد علویجه
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
26,200
19 مرداد، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 فولاد هیربد
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
-
2 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد هیربد
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
-
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
-
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
-
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 1.8 اصفهان
ضخامت (mm) : 1.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
1.8 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
-
2 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
-
3 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.3 اصفهان
ضخامت (mm) : 2.3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.3 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
-
4 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
-
5 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.8 اصفهان
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
-
6 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.9 اصفهان
ضخامت (mm) : 2.9 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.9 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
-
7 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
-