قیمت قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق
آخرین بروز رسانی : 16 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 1.5*20*20 تهران شرق
ضخامت (mm) : 1.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
1.5 6 20*20 - کارخانه
-
2 پروفیل 2*40*40 تهران شرق
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*40 - کارخانه
24,500
16 اردیبهشت، 1400
3 پروفیل 2.5*40*60 تهران شرق
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*60 - کارخانه
23,500
16 اردیبهشت، 1400
4 پروفیل 3*90*90 تهران شرق
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
3 6 90*90 - کارخانه
23,500
16 اردیبهشت، 1400
5 پروفیل 4*100*100 تهران شرق
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 100*100 محل تحویل : کارخانه
4 6 100*100 - کارخانه
23,500
16 اردیبهشت، 1400
6 پروفیل 5 تهران شرق
ضخامت (mm) : 5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : - محل تحویل : کارخانه
5 6 - - کارخانه
23,500
16 اردیبهشت، 1400
7 پروفیل 6 تهران شرق
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : - محل تحویل : کارخانه
6 6 - - کارخانه
23,500
16 اردیبهشت، 1400
قیمت قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس
آخرین بروز رسانی : 16 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 2*20*20 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*20 - کارخانه
24,800
16 اردیبهشت، 1400
2 پروفیل 2.5*40*40 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*40 - کارخانه
23,800
16 اردیبهشت، 1400
3 پروفیل 3*70*70 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 70*70 محل تحویل : کارخانه
3 6 70*70 - کارخانه
23,800
16 اردیبهشت، 1400
4 پروفیل 4*100*100 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 100*100 محل تحویل : کارخانه
4 6 100*100 - کارخانه
23,800
16 اردیبهشت، 1400
5 پروفیل 4*120*120 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 120*120 محل تحویل : کارخانه
4 6 120*120 - کارخانه
23,800
16 اردیبهشت، 1400
قیمت پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس
آخرین بروز رسانی : 15 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
24,700
15 اردیبهشت، 1400
2 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
24,700
15 اردیبهشت، 1400
3 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
24,700
15 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
24,500
15 اردیبهشت، 1400
2 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
24,500
15 اردیبهشت، 1400
3 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
24,500
15 اردیبهشت، 1400
4 پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
24,500
15 اردیبهشت، 1400
قیمت پروفیل ضخامت 2/5 نیکان
آخرین بروز رسانی : 15 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 60*120 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*120 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*120 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
2 پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*80 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 80*80 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
3 پروفیل 80*100 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*100 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 80*100 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
4 پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*120 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 80*120 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
5 پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*60 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
6 پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 70*70 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 70*70 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
7 پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 90*90 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
8 پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*80 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*80 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
9 پروفیل 60*100 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*100 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*100 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
10 پروفیل 40*50 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*50 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*50 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
11 پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*60 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
12 پروفیل 40*70 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*70 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*70 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
13 پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*80 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*80 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
14 پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 50*50 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 50*50 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
15 پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 30*40 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
16 پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*50 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 30*50 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
17 پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 30*60 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
18 پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*40 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
19 پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 20*40 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
20 پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 20*60 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
21 پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*30 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 30*30 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
22 پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 20*20 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
23 پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*30 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 20*30 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
24 پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 25*25 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 25*25 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
25 پروفیل 10*30 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*30 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 10*30 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
26 پروفیل 10*40 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 10*40 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
27 پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*20 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 10*20 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
28 پروفیل 10*25 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*25 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 10*25 - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
قیمت پروفیل ضخامت 2 نیکان
آخرین بروز رسانی : 15 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 80*80 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*80 محل تحویل : کارخانه
2 6 80*80 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
2 پروفیل 80*100 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*100 محل تحویل : کارخانه
2 6 80*100 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
3 پروفیل 80*120 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*120 محل تحویل : کارخانه
2 6 80*120 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
4 پروفیل 90*90 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
2 6 90*90 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
5 پروفیل 60*80 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*80 محل تحویل : کارخانه
2 6 60*80 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
6 پروفیل 60*100 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*100 محل تحویل : کارخانه
2 6 60*100 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
7 پروفیل 60*120 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*120 محل تحویل : کارخانه
2 6 60*120 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
8 پروفیل 40*70 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*70 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*70 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
9 پروفیل 50*50 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 50*50 محل تحویل : کارخانه
2 6 50*50 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
10 پروفیل 60*60 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*60 محل تحویل : کارخانه
2 6 60*60 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
11 پروفیل 70*70 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 70*70 محل تحویل : کارخانه
2 6 70*70 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
12 پروفیل 30*60 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*60 محل تحویل : کارخانه
2 6 30*60 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
13 پروفیل 40*40 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*40 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
14 پروفیل 40*50 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*50 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*50 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
15 پروفیل 40*60 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*60 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*60 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
16 پروفیل 40*80 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*80 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*80 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
17 پروفیل 20*40 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*40 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
18 پروفیل 20*60 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*60 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*60 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
19 پروفیل 30*30 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*30 محل تحویل : کارخانه
2 6 30*30 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
20 پروفیل 30*40 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 30*40 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
21 پروفیل 30*50 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*50 محل تحویل : کارخانه
2 6 30*50 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
22 پروفیل 10*30 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*30 محل تحویل : کارخانه
2 6 10*30 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
23 پروفیل 10*40 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 10*40 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
24 پروفیل 25*25 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 25*25 محل تحویل : کارخانه
2 6 25*25 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
25 پروفیل 20*20 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*20 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
26 پروفیل 20*30 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*30 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*30 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
27 پروفیل 10*20 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*20 محل تحویل : کارخانه
2 6 10*20 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
28 پروفیل 10*25 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*25 محل تحویل : کارخانه
2 6 10*25 - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل
آخرین بروز رسانی : 15 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
2 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
3 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
23,400
15 اردیبهشت، 1400
4 پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
23,700
15 اردیبهشت، 1400
5 پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2.5 57 6 فابریک - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
6 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2.5 57 6 فابریک - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
7 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2.5 57 6 فابریک - کارخانه
22,700
15 اردیبهشت، 1400
8 پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2.5 57 6 فابریک - کارخانه
22,800
13 اردیبهشت، 1400
قیمت قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران
آخرین بروز رسانی : 15 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 1.35*20*20 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 1.35 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
1.35 6 20*20 - کارخانه
-
2 پروفیل 2*40*40 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*40 - کارخانه
24,500
15 اردیبهشت، 1400
3 پروفیل2.5*60*60 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*60 - کارخانه
23,400
15 اردیبهشت، 1400
4 پروفیل 3*90*90 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
3 6 90*90 - کارخانه
23,400
15 اردیبهشت، 1400
5 پروفیل 4*100*100 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 100*100 محل تحویل : کارخانه
4 6 100*100 - کارخانه
23,400
15 اردیبهشت، 1400
6 پروفیل4*140*140 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 140*140 محل تحویل : کارخانه
4 6 140*140 - کارخانه
23,400
15 اردیبهشت، 1400
قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل یزد
آخرین بروز رسانی : 15 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 2*40*40 یزد
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*40 - کارخانه
24,600
15 اردیبهشت، 1400
2 پروفیل 2.5*40*40 یزد
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*40 - کارخانه
23,800
15 اردیبهشت، 1400
قیمت قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد
آخرین بروز رسانی : 15 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 2*40*40 نورد میلاد یزد
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*40 - کارخانه
24,600
15 اردیبهشت، 1400
2 پروفیل 2.5*40*40 نورد میلاد یزد
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*40 - کارخانه
23,800
15 اردیبهشت، 1400