انواع آهن آلات

قیمت قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران
آخرین بروز رسانی : 28 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 1.35*20*20 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 1.35 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
1.35 6 20*20 - کارخانه
-
2 پروفیل 2*40*40 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*40 - کارخانه
26,900
28 مهر، 1400
3 پروفیل2.5*60*60 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*60 - کارخانه
25,100
28 مهر، 1400
4 پروفیل 3*90*90 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
3 6 90*90 - کارخانه
25,100
28 مهر، 1400
5 پروفیل 4*100*100 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 100*100 محل تحویل : کارخانه
4 6 100*100 - کارخانه
24,900
28 مهر، 1400
6 پروفیل4*140*140 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 140*140 محل تحویل : کارخانه
4 6 140*140 - کارخانه
24,900
28 مهر، 1400
قیمت قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس
آخرین بروز رسانی : 28 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 2*20*20 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*20 - کارخانه
27,000
28 مهر، 1400
2 پروفیل 2.5*40*40 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*40 - کارخانه
25,400
28 مهر، 1400
3 پروفیل 3*70*70 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 70*70 محل تحویل : کارخانه
3 6 70*70 - کارخانه
25,400
28 مهر، 1400
4 پروفیل 4*100*100 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 100*100 محل تحویل : کارخانه
4 6 100*100 - کارخانه
25,400
28 مهر، 1400
5 پروفیل 4*120*120 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 120*120 محل تحویل : کارخانه
4 6 120*120 - کارخانه
25,400
28 مهر، 1400
قیمت قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق
آخرین بروز رسانی : 27 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 1.5*20*20 تهران شرق
ضخامت (mm) : 1.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
1.5 6 20*20 - کارخانه
-
2 پروفیل 2*40*40 تهران شرق
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*40 - کارخانه
27,000
27 مهر، 1400
3 پروفیل 2.5*40*60 تهران شرق
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*60 - کارخانه
25,000
27 مهر، 1400
4 پروفیل 3*90*90 تهران شرق
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
3 6 90*90 - کارخانه
25,000
27 مهر، 1400
5 پروفیل 4*100*100 تهران شرق
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 100*100 محل تحویل : کارخانه
4 6 100*100 - کارخانه
25,000
27 مهر، 1400
6 پروفیل 5 تهران شرق
ضخامت (mm) : 5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : - محل تحویل : کارخانه
5 6 - - کارخانه
28,000
27 مهر، 1400
7 پروفیل 6 تهران شرق
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : - محل تحویل : کارخانه
6 6 - - کارخانه
28,000
27 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 1.5*40*40 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 1.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
1.5 6 40*40 - کارخانه
-
2 پروفیل 2*40*40 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*40 - کارخانه
27,000
26 مهر، 1400
3 پروفیل 2*50*50 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 50*50 محل تحویل : کارخانه
2 6 50*50 - کارخانه
27,000
26 مهر، 1400
4 پروفیل 2.5*40*60 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*60 - کارخانه
25,000
26 مهر، 1400
5 پروفیل 2.5*70*70 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 70*70 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 70*70 - کارخانه
25,000
26 مهر، 1400
6 پروفیل 3*40*80 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*80 محل تحویل : کارخانه
3 6 40*80 - کارخانه
25,000
26 مهر، 1400
7 پروفیل 3*90*90 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
3 6 90*90 - کارخانه
25,000
26 مهر، 1400
قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان
آخرین بروز رسانی : 24 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 2*20*20 پایا اصفهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*20 - کارخانه
26,300
24 مهر، 1400
2 پروفیل 2.5*40*40 پایا اصفهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*40 - کارخانه
25,300
24 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 2*40*80 لوله و پروفیل گل نرده
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*80 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*80 - کارخانه
27,500
12 مهر، 1400
2 پروفیل 2.5*90*90 لوله و پروفیل گل نرده
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 90*90 - کارخانه
26,500
12 مهر، 1400
3 پروفیل 3*100*100 لوله و پروفیل گل نرده
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 100*100 محل تحویل : کارخانه
3 6 100*100 - کارخانه
-
4 پروفیل 3*110*110 لوله و پروفیل گل نرده
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 110*110 محل تحویل : کارخانه
3 6 110*110 - کارخانه
-
5 پروفیل 3.5*120*120 لوله و پروفیل گل نرده
ضخامت (mm) : 3.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 120*120 محل تحویل : کارخانه
3.5 6 120*120 - کارخانه
-
6 پروفیل 4*140*140 لوله و پروفیل گل نرده
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 140*140 محل تحویل : کارخانه
4 6 140*140 - کارخانه
-
قیمت قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا
آخرین بروز رسانی : 11 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 2*30*30 کیان پرشیا
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*30 محل تحویل : کارخانه
2 6 30*30 - کارخانه
27,000
11 مهر، 1400
2 پروفیل 2.5*30*30 کیان پرشیا
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*30 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 30*30 - کارخانه
25,200
11 مهر، 1400
3 پروفیل 4*100*100 کیان پرشیا
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 100*100 محل تحویل : کارخانه
4 6 100*100 - کارخانه
-
قیمت قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان
آخرین بروز رسانی : 24 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 2 آریاصنعت دلیجان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
2 6 - کارخانه
28,200
13 شهریور، 1400
2 پروفیل 2.5 آریاصنعت دلیجان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 - کارخانه
24,000
24 شهریور، 1400
3 پروفیل 3 آریاصنعت دلیجان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
3 6 - کارخانه
26,400
13 شهریور، 1400
4 قوطی ضخامت 1/25 آریا صنعت دلیجان
ضخامت (mm) : 1.25 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
1.25 6 - کارخانه
30,500
13 شهریور، 1400
5 قوطی ضخامت 1/5 آریا صنعت دلیجان
ضخامت (mm) : 1.5 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
1.5 6 - کارخانه
30,500
13 شهریور، 1400
قیمت پروفیل ضخامت 2/5 نیکان
آخرین بروز رسانی : 21 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 60*120 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*120 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*120 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
2 پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*80 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 80*80 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
3 پروفیل 80*100 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*100 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 80*100 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
4 پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*120 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 80*120 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
5 پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*60 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
6 پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 70*70 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 70*70 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
7 پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 90*90 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
8 پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*80 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*80 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
9 پروفیل 60*100 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*100 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*100 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
10 پروفیل 40*50 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*50 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*50 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
11 پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*60 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
12 پروفیل 40*70 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*70 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*70 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
13 پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*80 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*80 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
14 پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 50*50 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 50*50 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
15 پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 30*40 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
16 پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*50 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 30*50 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
17 پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 30*60 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
18 پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*40 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
19 پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 20*40 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
20 پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 20*60 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
21 پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*30 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 30*30 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
22 پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 20*20 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
23 پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*30 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 20*30 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
24 پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 25*25 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 25*25 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
25 پروفیل 10*30 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*30 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 10*30 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
26 پروفیل 10*40 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 10*40 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
27 پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*20 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 10*20 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
28 پروفیل 10*25 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*25 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 10*25 - کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
قیمت پروفیل ضخامت 2 نیکان
آخرین بروز رسانی : 11 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 80*80 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*80 محل تحویل : کارخانه
2 6 80*80 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
2 پروفیل 80*100 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*100 محل تحویل : کارخانه
2 6 80*100 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
3 پروفیل 80*120 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*120 محل تحویل : کارخانه
2 6 80*120 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
4 پروفیل 90*90 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
2 6 90*90 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
5 پروفیل 60*80 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*80 محل تحویل : کارخانه
2 6 60*80 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
6 پروفیل 60*100 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*100 محل تحویل : کارخانه
2 6 60*100 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
7 پروفیل 60*120 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*120 محل تحویل : کارخانه
2 6 60*120 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
8 پروفیل 40*70 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*70 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*70 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
9 پروفیل 50*50 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 50*50 محل تحویل : کارخانه
2 6 50*50 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
10 پروفیل 60*60 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*60 محل تحویل : کارخانه
2 6 60*60 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
11 پروفیل 70*70 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 70*70 محل تحویل : کارخانه
2 6 70*70 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
12 پروفیل 30*60 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*60 محل تحویل : کارخانه
2 6 30*60 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
13 پروفیل 40*40 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*40 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
14 پروفیل 40*50 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*50 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*50 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
15 پروفیل 40*60 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*60 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*60 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
16 پروفیل 40*80 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*80 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*80 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
17 پروفیل 20*40 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*40 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
18 پروفیل 20*60 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*60 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*60 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
19 پروفیل 30*30 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*30 محل تحویل : کارخانه
2 6 30*30 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
20 پروفیل 30*40 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 30*40 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
21 پروفیل 30*50 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*50 محل تحویل : کارخانه
2 6 30*50 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
22 پروفیل 10*30 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*30 محل تحویل : کارخانه
2 6 10*30 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
23 پروفیل 10*40 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 10*40 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
24 پروفیل 25*25 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 25*25 محل تحویل : کارخانه
2 6 25*25 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
25 پروفیل 20*20 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*20 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
26 پروفیل 20*30 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*30 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*30 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
27 پروفیل 10*20 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*20 محل تحویل : کارخانه
2 6 10*20 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
28 پروفیل 10*25 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*25 محل تحویل : کارخانه
2 6 10*25 - کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400