تیرآهن (IPE)

تیرآهن ذوب آهن اصفهان
آخرین بروز رسانی : 21 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل تعداد در هر بسته قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 12 وزن شاخه (kg) : 125 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 44
12 125 12 کیلوگرم کارخانه 44
15,700
21 مهر، 1400
2 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 155 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 36
14 155 12 کیلوگرم کارخانه 36
16,400
21 مهر، 1400
3 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 16 وزن شاخه (kg) : 190 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 30
16 190 12 کیلوگرم کارخانه 30
15,600
21 مهر، 1400
4 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 18 وزن شاخه (kg) : 226 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 24
18 226 12 کیلوگرم کارخانه 24
15,500
21 مهر، 1400
5 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 20 وزن شاخه (kg) : 269 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 18
20 269 12 کیلوگرم کارخانه 18
18,200
21 مهر، 1400
6 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 22 وزن شاخه (kg) : 315 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 16
22 315 12 کیلوگرم کارخانه 16
17,000
21 مهر، 1400
7 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 24 وزن شاخه (kg) : 369 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 14
24 369 12 کیلوگرم کارخانه 14
16,700
21 مهر، 1400
8 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 27 وزن شاخه (kg) : 434 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 12
27 434 12 کیلوگرم کارخانه 12
16,000
21 مهر، 1400
9 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 30 وزن شاخه (kg) : 507 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 10
30 507 12 کیلوگرم کارخانه 10
17,500
21 مهر، 1400
تیرآهن ظفر بناب
آخرین بروز رسانی : 10 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 14 ظفر بناب
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 130 طول شاخه (m) : 12
14 130 12 کیلوگرم کارخانه
16,350
10 مهر، 1400
2 تیرآهن 20 ظفر بناب
سایز (mm) : 20 وزن شاخه (kg) : 242 طول شاخه (m) : 12
20 242 12 کیلوگرم کارخانه
16,450
10 مهر، 1400
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
آخرین بروز رسانی : 14 مرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 132 طول شاخه (m) : 12
14 132 12 کیلوگرم کارخانه
16,850
14 مرداد، 1400
2 تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 160 طول شاخه (m) : 12
14 160 12 کیلوگرم کارخانه
16,850
14 مرداد، 1400
3 تیرآهن 16 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
سایز (mm) : 16 وزن شاخه (kg) : 170 طول شاخه (m) : 12
16 170 12 کیلوگرم کارخانه
16,850
14 مرداد، 1400
4 تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
سایز (mm) : 20 وزن شاخه (kg) : 242 طول شاخه (m) : 12
20 242 12 کیلوگرم کارخانه
16,850
14 مرداد، 1400
تیرآهن جهان فولاد غرب
آخرین بروز رسانی : 30 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 121 طول شاخه (m) : 12
14 121 12 کیلوگرم کارخانه
14,192
22 اردیبهشت، 1400
2 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 130 طول شاخه (m) : 12
14 130 12 کیلوگرم کارخانه
15,690
30 خرداد، 1400
3 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 140 طول شاخه (m) : 12
14 140 12 کیلوگرم کارخانه
15,730
19 خرداد، 1400
4 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 150 طول شاخه (m) : 12
14 150 12 کیلوگرم کارخانه
14,200
15 اردیبهشت، 1400
5 تیرآهن 16 جهان فولاد غرب
سایز (mm) : 16 وزن شاخه (kg) : 170 طول شاخه (m) : 12
16 170 12 کیلوگرم کارخانه
15,882
30 خرداد، 1400
تیرآهن کارخانه فولاد اشتهارد
آخرین بروز رسانی : 21 فروردین، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 14 فولاد اشتهارد
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 12
14 12 کیلوگرم کارخانه
13,600
21 فروردین، 1400
2 تیرآهن 16 فولاد اشتهارد
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 12
16 12 کیلوگرم کارخانه
-
تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد
آخرین بروز رسانی : 21 فروردین، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد 117کیلویی
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 12
14 12 کیلوگرم کارخانه
-
2 تیرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد 132کیلویی
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 12
14 12 کیلوگرم کارخانه
13,600
21 فروردین، 1400
3 تیرآهن 20 فولاد ماهکار اشتهارد
سایز (mm) : 20 طول شاخه (m) : 12
20 12 کیلوگرم کارخانه
-
تیرآهن آریان فولاد
آخرین بروز رسانی : 25 بهمن، 1399
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 14 آریان فولاد
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 12
14 12 کیلوگرم کارخانه
-
2 تیرآهن 16 آریان فولاد
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 12
16 12 کیلوگرم کارخانه
-
3 تیرآهن 18 آریان فولاد
سایز (mm) : 18 طول شاخه (m) : 12
18 12 کیلوگرم کارخانه
-
4 تیرآهن 20 آریان فولاد
سایز (mm) : 20 طول شاخه (m) : 12
20 12 کیلوگرم کارخانه
13,200
25 بهمن، 1399
5 تیرآهن 22 آریان فولاد
سایز (mm) : 22 طول شاخه (m) : 12
22 12 کیلوگرم کارخانه
-
6 تیرآهن 24 آریان فولاد
سایز (mm) : 24 طول شاخه (m) : 12
24 12 کیلوگرم کارخانه
-
7 تیرآهن 27 آریان فولاد
سایز (mm) : 27 طول شاخه (m) : 12
27 12 کیلوگرم کارخانه
-
تیرآهن پروفیل صنعت ماهان
آخرین بروز رسانی : 22 دی، 1399
ردیف عنوان سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 125 طول شاخه (m) : 12
14 125 12 کیلوگرم کارخانه
1,680,000
22 دی، 1399
2 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 130 طول شاخه (m) : 12
14 130 12 کیلوگرم کارخانه
1,680,000
21 دی، 1399
3 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان
سایز (mm) : 16 وزن شاخه (kg) : 170 طول شاخه (m) : 12
16 170 12 کیلوگرم کارخانه
2,310,000
22 دی، 1399
4 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان
سایز (mm) : 18 وزن شاخه (kg) : 205 طول شاخه (m) : 12
18 205 12 کیلوگرم کارخانه
2,900,000
22 دی، 1399
ردیف عنوان سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل تعداد در هر بسته قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 12 گروه ملی صنایع فولاد ایران
سایز (mm) : 12 وزن شاخه (kg) : 113--117 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 40
12 113--117 12 کیلوگرم کارخانه 40
-
2 تیرآهن 14 گروه ملی صنایع فولاد ایران
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 164-146 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 40
14 164-146 12 کیلوگرم کارخانه 40
-
3 تیرآهن 16 گروه ملی صنایع فولاد ایران
سایز (mm) : 16 وزن شاخه (kg) : 200-178 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 28
16 200-178 12 کیلوگرم کارخانه 28
-
4 تیرآهن 18 گروه ملی صنایع فولاد ایران
سایز (mm) : 18 وزن شاخه (kg) : 239-212 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 24
18 239-212 12 کیلوگرم کارخانه 24
-
5 تیرآهن 20 گروه ملی صنایع فولاد ایران
سایز (mm) : 20 وزن شاخه (kg) : 285-252 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 21
20 285-252 12 کیلوگرم کارخانه 21
-