تیرآهن لانه زنبوری

ردیف عنوان سایز (mm) وزن شاخه (kg) واحد حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 14 لانه زنبوری
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 155 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
14 155 - شاخه کارخانه
-
2 تیرآهن 12 لانه زنبوری
سایز (mm) : 12 وزن شاخه (kg) : 125 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
12 125 - شاخه کارخانه
-
3 تیرآهن 16 لانه زنبوری
سایز (mm) : 16 وزن شاخه (kg) : 195 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
16 195 - شاخه کارخانه
-
4 تیرآهن 18 لانه زنبوری
سایز (mm) : 18 وزن شاخه (kg) : 225 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
18 225 - شاخه کارخانه
-
5 تیرآهن 20 لانه زنبوری
سایز (mm) : 20 وزن شاخه (kg) : 275 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
20 275 - شاخه کارخانه
-
6 تیرآهن 22 لانه زنبوری
سایز (mm) : 22 وزن شاخه (kg) : 325 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
22 325 - شاخه کارخانه
-
7 تیرآهن 24 لانه زنبوری
سایز (mm) : 24 وزن شاخه (kg) : 375 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
24 375 - شاخه کارخانه
-
8 تیرآهن 27 لانه زنبوری
سایز (mm) : 27 وزن شاخه (kg) : 425 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
27 425 - شاخه کارخانه
-
9 تیرآهن 30 لانه زنبوری
سایز (mm) : 30 وزن شاخه (kg) : 507 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
30 507 - شاخه کارخانه
-