تیرآهن هاش (H)

ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) استاندارد واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 هاش سبک 14 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 12 استاندارد : HEA محل تحویل : کارخانه
14 12 HEA - کارخانه
-
2 هاش سبک 16 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 12 استاندارد : HEA محل تحویل : کارخانه
16 12 HEA - کارخانه
-
3 هاش سبک 18 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 18 طول شاخه (m) : 12 استاندارد : HEA محل تحویل : کارخانه
18 12 HEA - کارخانه
-
4 هاش سبک 20 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 20 طول شاخه (m) : 12 استاندارد : HEA محل تحویل : کارخانه
20 12 HEA - کارخانه
-
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) استاندارد واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 هاش سنگین 14 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 12 استاندارد : HEB محل تحویل : کارخانه
14 12 HEB - کارخانه
-
2 هاش سنگین 16 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 12 استاندارد : HEB محل تحویل : کارخانه
16 12 HEB - کارخانه
-
3 هاش سنگین 18 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 18 طول شاخه (m) : 12 استاندارد : HEB محل تحویل : کارخانه
18 12 HEB - کارخانه
-
4 هاش سنگین 30 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 30 طول شاخه (m) : 12 استاندارد : HEB محل تحویل : کارخانه
30 12 HEB - کارخانه
-
5 هاش سنگین 20 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 20 طول شاخه (m) : 12 استاندارد : HEB محل تحویل : کارخانه
20 12 HEB - کارخانه
-