میلگرد شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب
آخرین بروز رسانی : 06 تیر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 شاهین بناب
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,650
06 تیر، 1400
2 میلگرد 10 A2 طول 12 شاهین بناب
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,400
06 تیر، 1400
3 میلگرد 12 A2 طول 12 شاهین بناب
سایز (mm) : 12 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
12 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
4 میلگرد 8 A3 طول 12 شاهین بناب
سایز (mm) : 8 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
8 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
5 میلگرد 10 A3 طول 12 شاهین بناب
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
6 میلگرد 12 A3 طول 12 شاهین بناب
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,400
06 تیر، 1400
7 میلگرد 14 A3 طول 12 شاهین بناب
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,200
06 تیر، 1400
8 میلگرد 16 A3 طول 12 شاهین بناب
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,200
06 تیر، 1400
9 میلگرد 18 A3 طول 12 شاهین بناب
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,200
06 تیر، 1400
10 میلگرد 20 A3 طول 12 شاهین بناب
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,200
06 تیر، 1400
11 میلگرد 22 A3 طول 12 شاهین بناب
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,200
06 تیر، 1400
12 میلگرد 25 A3 طول 12 شاهین بناب
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,200
06 تیر، 1400
13 میلگرد 28 A3 طول 12 شاهین بناب
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,200
06 تیر، 1400
14 میلگرد 32 A3 طول 12 شاهین بناب
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,200
06 تیر، 1400