میلگرد شاهرود

میلگرد شاهرود
آخرین بروز رسانی : 23 شهریور، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 10 A3 طول 12 شاهرود
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم
14,675
23 شهریور، 1400
2 میلگرد 12 A3 طول 12 شاهرود
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم
14,585
23 شهریور، 1400
3 میلگرد 14 A3 طول 12 شاهرود
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم
14,495
23 شهریور، 1400
4 میلگرد 16 A3 طول 12 شاهرود
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم
14,495
23 شهریور، 1400
5 میلگرد 18 A3 طول 12 شاهرود
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم
14,495
23 شهریور، 1400
6 میلگرد 20 A3 طول 12 شاهرود
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم
14,495
23 شهریور، 1400
7 میلگرد 22 A3 طول 12 شاهرود
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم
14,495
23 شهریور، 1400
8 میلگرد 25 A3 طول 12 شاهرود
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم
14,310
12 تیر، 1400
9 میلگرد 28 A3 طول 12 شاهرود
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم
14,310
09 تیر، 1400
10 میلگرد 32 A3 طول 12 شاهرود
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم
-