میلگرد ساده کویر کاشان

میلگرد ساده کویر کاشان
آخرین بروز رسانی : 10 آذر، 1399
ردیف عنوان گرید حالت طول واحد محل تحویل سایز (mm) قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد ساده 12 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 12
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 12
14,000
10 آذر، 1399
2 میلگرد ساده 14 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 14
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 14
14,000
10 آذر، 1399
3 میلگرد ساده 16 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 16
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 16
14,000
10 آذر، 1399
4 میلگرد ساده 18 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 18
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 18
14,000
10 آذر، 1399
5 میلگرد ساده 20 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 20
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 20
14,000
10 آذر، 1399
6 میلگرد ساده 22 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 22
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 22
14,000
10 آذر، 1399
7 میلگرد ساده 23 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 23
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 23
14,000
10 آذر، 1399
8 میلگرد ساده 25 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 25
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 25
14,000
10 آذر، 1399
9 میلگرد ساده 26 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 26
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 26
14,000
10 آذر، 1399
10 میلگرد ساده 28 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 28
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 28
14,000
10 آذر، 1399
11 میلگرد ساده 30 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 30
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 30
14,000
10 آذر، 1399
12 میلگرد ساده 32 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 32
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 32
14,000
10 آذر، 1399
13 میلگرد ساده 36 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 36
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 36
14,000
10 آذر، 1399
14 میلگرد ساده 38 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 38
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 38
14,000
10 آذر، 1399
15 میلگرد ساده 40 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 40
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 40
14,000
10 آذر، 1399
16 میلگرد ساده 45 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 45
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 45
14,000
10 آذر، 1399
17 میلگرد ساده 50 A1 طول 12 کویر کاشان
گرید : A1 حالت : ساده طول : 12 سایز (mm) : 50
A1 ساده 12 کیلوگرم کارخانه 50
14,000
10 آذر، 1399