میلگرد ساده آذر گستر سدید

میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخرین بروز رسانی : -
ردیف عنوان گرید حالت طول واحد محل تحویل سایز (mm) قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد ساده 12 A1 طول 12 آذر گستر سدید
گرید : A1 حالت : ساده طول : 6 سایز (mm) : 12
A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه 12
-
2 میلگرد ساده 14 A1 طول 12 آذر گستر سدید
گرید : A1 حالت : ساده طول : 6 سایز (mm) : 14
A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه 14
-
3 میلگرد ساده 16 A1 طول 12 آذر گستر سدید
گرید : A1 حالت : ساده طول : 6 سایز (mm) : 16
A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه 16
-
4 میلگرد ساده 18 A1 طول 12 آذر گستر سدید
گرید : A1 حالت : ساده طول : 6 سایز (mm) : 18
A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه 18
-
5 میلگرد ساده 20 A1 طول 12 آذر گستر سدید
گرید : A1 حالت : ساده طول : 6 سایز (mm) : 20
A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه 20
-
6 میلگرد ساده 22 A1 طول 12 آذر گستر سدید
گرید : A1 حالت : ساده طول : 6 سایز (mm) : 22
A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه 22
-
7 میلگرد ساده 25 A1 طول 12 آذر گستر سدید
گرید : A1 حالت : ساده طول : 6 سایز (mm) : 25
A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه 25
-
8 میلگرد ساده 28 A1 طول 12 آذر گستر سدید
گرید : A1 حالت : ساده طول : 6 سایز (mm) : 28
A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه 28
-
9 میلگرد ساده 30 A1 طول 12 آذر گستر سدید
گرید : A1 حالت : ساده طول : 6 سایز (mm) : 30
A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه 30
-
10 میلگرد ساده 32 A1 طول 12 آذر گستر سدید
گرید : A1 حالت : ساده طول : 6 سایز (mm) : 32
A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه 32
-
11 میلگرد ساده 34 A1 طول 12 آذر گستر سدید
گرید : A1 حالت : ساده طول : 6 سایز (mm) : 34
A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه 34
-
12 میلگرد ساده 36 A1 طول 12 آذر گستر سدید
گرید : A1 حالت : ساده طول : 6 سایز (mm) : 36
A1 ساده 6 کیلوگرم کارخانه 36
-