میلگرد آجدار فولاد معراج البرز گلستان

ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 12 A3 طول 12 فولاد معراج البرز گلستان
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
2 میلگرد 14 A3 طول 12 فولاد معراج البرز گلستان
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
3 میلگرد 16 A3 طول 12 فولاد معراج البرز گلستان
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
4 میلگرد 18 A3 طول 12 فولاد معراج البرز گلستان
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
5 میلگرد 20 A3 طول 12 فولاد معراج البرز گلستان
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-