قیمت ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروز رسانی : 31 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل رنگ قیمت (تومان) نوسان
1 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : نارنجی
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه نارنجی
33,211
31 شهریور، 1400
2 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : آبی
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه آبی
32,110
31 شهریور، 1400
3 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قرمز
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه قرمز
32,477
31 شهریور، 1400
4 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قهوه ای سوخته
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه قهوه ای سوخته
36,100
24 شهریور، 1400
5 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه سفید یخچالی
32,568
31 شهریور، 1400
6 ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سبز
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه سبز
33,211
31 شهریور، 1400
7 ورق گالوانیزه رنگی پرتغالی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : پرتغالی
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه پرتغالی
35,100
24 شهریور، 1400
8 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.4 عرض ۱ رول کارخانه سفید یخچالی
-
9 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه سفید یخچالی
-
10 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قرمز
0.4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه قرمز
-
11 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قرمز
0.4 عرض ۱ رول کارخانه قرمز
-
12 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : نارنجی
0.4 عرض ۱ رول کارخانه نارنجی
-
13 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : نارنجی
0.4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه نارنجی
-
14 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض 1 حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : نارنجی
0.5 عرض 1 رول کارخانه نارنجی
0
10 بهمن، 1399
15 ورق گالوانیزه رنگی پرتغالی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : پرتغالی
0.5 عرض ۱ رول کارخانه پرتغالی
-
16 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.5 عرض ۱ رول کارخانه سفید یخچالی
-
17 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قرمز
0.5 عرض ۱ رول کارخانه قرمز
-
18 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قهوه ای سوخته
0.5 عرض ۱ رول کارخانه قهوه ای سوخته
-
19 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : آبی
0.5 عرض ۱ رول کارخانه آبی
-
20 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قهوه ای
0.6 عرض ۱ رول کارخانه قهوه ای
-
21 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قهوه ای
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه قهوه ای
-
22 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه سفید یخچالی
35,500
06 شهریور، 1400
23 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.6 عرض ۱ رول کارخانه سفید یخچالی
-
24 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : آبی
0.6 عرض ۱ رول کارخانه آبی
-
25 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : آبی
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه آبی
-
26 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : آبی
0.7 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه آبی
-
27 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : آبی
0.7 عرض ۱ رول کارخانه آبی
-
28 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.7 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه سفید یخچالی
-
29 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.7 عرض ۱ رول کارخانه سفید یخچالی
-
درباره ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان
ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه از دیگر محصولات مجتمع فولاد مبارکه می باشد که کیفیت بالای این ورق  باعث متمایز شدن این محصول از سایر تولید کنندگان شده، همانطور که می دانید ورق گالوانیزه رنگی کاربرد فراوانی در صنعت دارد، که این کارخانه بخش عظیمی از نیاز داخلی و خارجی را در این زمینه تأمین می نماید.
اما کاربرد ورق رنگی:

  •  صنعت ساختمان مانند سقف کاذب. نمای خارجی ساختمان،  نماهای دكوراتيو
  • سقف و بدنه ی انبارها و کارگاه ها.
  • صنایع فلزی مانند کابینت.
  • ساندويج پانل برای پوشش سقف و دیوارو سقف های شيروانی.
  • لوازم خانگی مانند بدنه يخچال، ماشين لباسشويی اجاق گاز وآبگرمكن.
  • بدنه ی کیسهای کامپیوتر
  • صنعت حمل و نقل مثل ساخت كانتينرها.
  • در سرد خانه ها
  • در بدنه دیگ های بخار و ماشین آلات صنعتی.
  • اين  فولاد پوشش‌دار رنگی با نام تجاری  ورق پیش رنگ نيز شناخته ميشود.

جهت مشاهده قیمت روزانه ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان و نیز هرگونه  خرید ورق گالوانیزه رنگی و یا فروش ورق گالوانیزه رنگی به وب سایت فولاد24 مراجعه فرمایید.
جهت مشاهده قیمت ورق فولاد مبارکه کلیک نمایید.