قیمت ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروز رسانی : 02 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل رنگ قیمت (تومان) نوسان
1 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.4 عرض ۱ رول کارخانه سفید یخچالی
-
2 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه سفید یخچالی
-
3 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قرمز
0.4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه قرمز
-
4 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قرمز
0.4 عرض ۱ رول کارخانه قرمز
-
5 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : نارنجی
0.4 عرض ۱ رول کارخانه نارنجی
-
6 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : نارنجی
0.4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه نارنجی
-
7 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : نارنجی
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه نارنجی
34,900
02 اردیبهشت، 1400
8 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض 1 حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : نارنجی
0.5 عرض 1 رول کارخانه نارنجی
0
10 بهمن، 1399
9 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : آبی
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه آبی
34,900
02 اردیبهشت، 1400
10 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قرمز
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه قرمز
34,600
02 اردیبهشت، 1400
11 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قهوه ای سوخته
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه قهوه ای سوخته
0
13 اسفند، 1399
12 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه سفید یخچالی
35,100
02 اردیبهشت، 1400
13 ورق گالوانیزه رنگی پرتغالی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : پرتغالی
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه پرتغالی
34,300
29 فروردین، 1400
14 ورق گالوانیزه رنگی پرتغالی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : پرتغالی
0.5 عرض ۱ رول کارخانه پرتغالی
-
15 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.5 عرض ۱ رول کارخانه سفید یخچالی
-
16 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قرمز
0.5 عرض ۱ رول کارخانه قرمز
-
17 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قهوه ای سوخته
0.5 عرض ۱ رول کارخانه قهوه ای سوخته
-
18 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : آبی
0.5 عرض ۱ رول کارخانه آبی
-
19 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قهوه ای
0.6 عرض ۱ رول کارخانه قهوه ای
-
20 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قهوه ای
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه قهوه ای
-
21 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه سفید یخچالی
-
22 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.6 عرض ۱ رول کارخانه سفید یخچالی
-
23 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : آبی
0.6 عرض ۱ رول کارخانه آبی
-
24 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : آبی
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه آبی
-
25 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : آبی
0.7 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه آبی
-
26 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : آبی
0.7 عرض ۱ رول کارخانه آبی
-
27 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.7 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه سفید یخچالی
-
28 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.7 عرض ۱ رول کارخانه سفید یخچالی
-
29 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : نارنجی
0.7 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه نارنجی
-
درباره ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان
ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه از دیگر محصولات مجتمع فولاد مبارکه می باشد که کیفیت بالای این ورق  باعث متمایز شدن این محصول از سایر تولید کنندگان شده، همانطور که می دانید ورق گالوانیزه رنگی کاربرد فراوانی در صنعت دارد، که این کارخانه بخش عظیمی از نیاز داخلی و خارجی را در این زمینه تأمین می نماید.
اما کاربرد ورق رنگی:

  •  صنعت ساختمان مانند سقف کاذب. نمای خارجی ساختمان،  نماهای دكوراتيو
  • سقف و بدنه ی انبارها و کارگاه ها.
  • صنایع فلزی مانند کابینت.
  • ساندويج پانل برای پوشش سقف و دیوارو سقف های شيروانی.
  • لوازم خانگی مانند بدنه يخچال، ماشين لباسشويی اجاق گاز وآبگرمكن.
  • بدنه ی کیسهای کامپیوتر
  • صنعت حمل و نقل مثل ساخت كانتينرها.
  • در سرد خانه ها
  • در بدنه دیگ های بخار و ماشین آلات صنعتی.
  • اين  فولاد پوشش‌دار رنگی با نام تجاری  ورق پیش رنگ نيز شناخته ميشود.

جهت مشاهده قیمت روزانه ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان و نیز هرگونه  خرید ورق گالوانیزه رنگی و یا فروش ورق گالوانیزه رنگی به وب سایت فولاد24 مراجعه فرمایید.
جهت مشاهده قیمت ورق فولاد مبارکه کلیک نمایید.