قیمت لوله مبلی گروه صنعتی درپاد تبریز

قیمت لوله مبلی گروه صنعتی درپاد تبریز
آخرین بروز رسانی : 11 بهمن، 1399
ردیف عنوان واحد سایز (mm) طول شاخه (m) ضخامت (mm) محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله مبلی 13 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز
سایز (mm) : 13 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.7 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 13 6 0.7 کارخانه
28,000
27 دی، 1399
2 لوله مبلی 16 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.7 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 16 6 0.7 کارخانه
28,000
27 دی، 1399
3 لوله مبلی 18 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز
سایز (mm) : 18 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.7 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 18 6 0.7 کارخانه
28,000
27 دی، 1399
4 لوله مبلی 20 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز
سایز (mm) : 20 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.7 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 20 6 0.7 کارخانه
28,000
27 دی، 1399
5 لوله مبلی 32 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز
سایز (mm) : 32 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.7 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 32 6 0.7 کارخانه
28,000
27 دی، 1399
6 لوله مبلی 10 میل ضخامت 0.5 درپاد تبریز
سایز (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.5 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 10 6 0.5 کارخانه
-
7 لوله مبلی 10 میل ضخامت 1 درپاد تبریز
سایز (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 1 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 10 6 1 کارخانه
-
8 لوله مبلی 13 میل ضخامت 0.8 درپاد تبریز
سایز (mm) : 13 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.8 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 13 6 0.8 کارخانه
27,000
04 بهمن، 1399
9 لوله مبلی 13 میل ضخامت 1 درپاد تبریز
سایز (mm) : 13 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 1 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 13 6 1 کارخانه
-
10 لوله مبلی 16 میل ضخامت 0.8 درپاد تبریز
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.8 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 16 6 0.8 کارخانه
27,000
04 بهمن، 1399
11 لوله مبلی 16 میل ضخامت 1 درپاد تبریز
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 1 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 16 6 1 کارخانه
-
12 لوله مبلی 18 میل ضخامت 0.8 درپاد تبریز
سایز (mm) : 18 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.8 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 18 6 0.8 کارخانه
27,000
11 بهمن، 1399
13 لوله مبلی 18 میل ضخامت 1 درپاد تبریز
سایز (mm) : 18 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 1 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 18 6 1 کارخانه
-