قیمت لوله مانیسمان شرکت لوله های دقیق کاوه

ردیف عنوان واحد طول شاخه (m) ضخامت (mm) محل تحویل سایز (inch) قیمت (تومان) نوسان
1 لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 ضخامت 2.8
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.8 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2
کیلوگرم 6 2.8 کارخانه 1/2
-
2 لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 ضخامت 2.8
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.8 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 3/4
کیلوگرم 6 2.8 کارخانه 3/4
-
3 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 ضخامت 2.8
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.8 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1
کیلوگرم 6 2.8 کارخانه 1
-
4 لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 ضخامت 2.8
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.8 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/4 1
کیلوگرم 6 2.8 کارخانه 1/4 1
-
5 لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 ضخامت 2.8
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.8 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 1
کیلوگرم 6 2.8 کارخانه 1/2 1
-
6 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 ضخامت 2.8
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.8 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 2
کیلوگرم 6 2.8 کارخانه 2
-