قیمت لوله صنعتی شرکت لوله و قوطی اصفهان

ردیف عنوان واحد طول شاخه (m) ضخامت (mm) محل تحویل سایز (inch) قیمت (تومان) نوسان
1 لوله صنعتی "1 ضخامت 3 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1
کیلوگرم 6 3 کارخانه 1
-
2 لوله صنعتی "1 ضخامت 2 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1
کیلوگرم 6 2 کارخانه 1
-
3 لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1
کیلوگرم 6 2.5 کارخانه 1
-
4 لوله صنعتی "2 ضخامت 1.8 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 1.8 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 2
کیلوگرم 6 1.8 کارخانه 2
-
5 لوله صنعتی "2 ضخامت 2 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 2
کیلوگرم 6 2 کارخانه 2
-
6 لوله صنعتی "2 ضخامت 2.3 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 2
کیلوگرم 6 2.3 کارخانه 2
-
7 لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 2
کیلوگرم 6 2.5 کارخانه 2
-
8 لوله صنعتی "2 ضخامت 2.8 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.8 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 2
کیلوگرم 6 2.8 کارخانه 2
-
9 لوله صنعتی "2 ضخامت 3 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 2
کیلوگرم 6 3 کارخانه 2
-