قیمت لوله داربستی شرکت لوله و قوطی اصفهان

ردیف عنوان واحد طول شاخه (m) ضخامت (mm) محل تحویل سایز (inch) قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 1.8 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 1.8 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 1
کیلوگرم 6 1.8 کارخانه 1/2 1
-
2 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 1
کیلوگرم 6 2 کارخانه 1/2 1
-
3 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.3 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 1
کیلوگرم 6 2.3 کارخانه 1/2 1
-
4 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 1
کیلوگرم 6 2.5 کارخانه 1/2 1
-
5 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.8 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.8 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 1
کیلوگرم 6 2.8 کارخانه 1/2 1
-
6 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.9 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.9 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 1
کیلوگرم 6 2.9 کارخانه 1/2 1
-
7 لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 1
کیلوگرم 6 3 کارخانه 1/2 1
-