قیمت لوله آبرسانی گروه صنعتی سپاهان

قیمت لوله آبرسانی گروه صنعتی سپاهان
آخرین بروز رسانی : 24 شهریور، 1400
ردیف عنوان واحد طول شاخه (m) ضخامت (mm) محل تحویل سایز (inch) قیمت (تومان) نوسان
1 لوله آبرسانی تست شده 1/2 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 2
کیلوگرم 6 3 کارخانه 1/2 2
27,150
24 شهریور، 1400
2 لوله آبرسانی تست شده 1/2 2 اینچ ضخامت 4 سپاهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 4 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 2
کیلوگرم 6 4 کارخانه 1/2 2
25,500
19 مرداد، 1400
3 لوله آبرسانی تست شده 3 اینچ ضخامت 3 سپاهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 3
کیلوگرم 6 3 کارخانه 3
27,150
24 شهریور، 1400
4 لوله آبرسانی تست شده 3 اینچ ضخامت 4 سپاهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 4 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 3
کیلوگرم 6 4 کارخانه 3
27,150
24 شهریور، 1400
5 لوله آبرسانی تست شده 4 اینچ ضخامت 3 سپاهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 4
کیلوگرم 6 3 کارخانه 4
27,150
24 شهریور، 1400
6 لوله آبرسانی تست شده 4 اینچ ضخامت 4 سپاهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 4 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 4
کیلوگرم 6 4 کارخانه 4
27,150
24 شهریور، 1400
7 لوله آبرسانی تست شده 5 اینچ ضخامت 3 سپاهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 5
کیلوگرم 6 3 کارخانه 5
27,150
24 شهریور، 1400
8 لوله آبرسانی تست شده 5 اینچ ضخامت 5 سپاهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 5
کیلوگرم 6 5 کارخانه 5
27,150
24 شهریور، 1400
9 لوله آبرسانی تست شده 6 اینچ ضخامت 3 سپاهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 6
کیلوگرم 6 3 کارخانه 6
27,150
24 شهریور، 1400
10 لوله آبرسانی تست شده 6 اینچ ضخامت 4 سپاهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 4 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 6
کیلوگرم 6 4 کارخانه 6
27,150
24 شهریور، 1400
11 لوله آبرسانی تست شده 8 اینچ ضخامت 4 سپاهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 4 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 8
کیلوگرم 6 4 کارخانه 8
27,150
24 شهریور، 1400
12 لوله آبرسانی تست شده 8 اینچ ضخامت 6 سپاهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 6 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 8
کیلوگرم 6 6 کارخانه 8
27,150
24 شهریور، 1400