قیمت لوله آبرسانی شرکت لوله و پروفیل سپنتا

ردیف عنوان واحد طول شاخه (m) ضخامت (mm) محل تحویل سایز (inch) قیمت (تومان) نوسان
1 لوله آبرسانی 1/2 اینچ ضخامت 2 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2
کیلوگرم 6 2 کارخانه 1/2
-
2 لوله آبرسانی 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/4 1
کیلوگرم 6 2.5 کارخانه 1/4 1
-
3 لوله آبرسانی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 1
کیلوگرم 6 2.5 کارخانه 1/2 1
-
4 لوله آبرسانی 1/2 2 اینچ ضخامت 3.5 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 2
کیلوگرم 6 3.5 کارخانه 1/2 2
-
5 لوله آبرسانی 3/4 اینچ ضخامت 2 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 3/4
کیلوگرم 6 2 کارخانه 3/4
-
6 لوله آبرسانی 1 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1
کیلوگرم 6 2.5 کارخانه 1
-
7 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 2
کیلوگرم 6 2.5 کارخانه 2
-
8 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 3.5 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 3
کیلوگرم 6 3.5 کارخانه 3
-
9 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 3.5 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 4
کیلوگرم 6 3.5 کارخانه 4
-
10 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 4 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 4 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 5
کیلوگرم 6 4 کارخانه 5
-
11 لوله آبرسانی 6 اینچ ضخامت 4 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 4 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 6
کیلوگرم 6 4 کارخانه 6
-