قیمت رابیتس شهر مفتول

آخرین بروز رسانی : 03 اسفند، 1399
ردیف عنوان محل تحویل چشمه (inch) طول*عرض وزن (gr) ستون قیمت (تومان) نوسان
1 رابیتس 380 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 380 ستون : 9
کارخانه 3 55*220 cm 380 9
16,500
03 اسفند، 1399
2 رابیتس 600 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 600 ستون : 9
کارخانه 3 55*220 cm 600 9
23,200
03 اسفند، 1399
3 رابیتس 760 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 760 ستون : 13
کارخانه 3 55*220 cm 760 13
27,300
03 اسفند، 1399
4 رابیتس 800 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 800 ستون : 13
کارخانه 3 55*220 cm 800 13
28,500
03 اسفند، 1399
5 رابیتس 880 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 880 ستون : 13
کارخانه 3 55*220 cm 880 13
29,700
03 اسفند، 1399
6 رابیتس 960 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 960 ستون : 13
کارخانه 3 55*220 cm 960 13
31,500
03 اسفند، 1399
7 رابیتس 1040 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 1040 ستون : 13
کارخانه 3 55*220 cm 1040 13
33,500
03 اسفند، 1399
8 رابیتس 1120 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 1120 ستون : 13
کارخانه 3 55*220 cm 1120 13
36,800
03 اسفند، 1399
9 رابیتس 1250 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 1250 ستون : 13
کارخانه 3 55*220 cm 1250 13
38,200
03 اسفند، 1399
10 رابیتس 1350 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 1350 ستون : 13
کارخانه 3 55*220 cm 1350 13
39,500
03 اسفند، 1399