قیمت تیر آهن لانه زنبوری ذوب آهن اصفهان

ردیف عنوان واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 14 لانه زنبوری
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 155 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
- 14 155 شاخه کارخانه
-
2 تیرآهن 12 لانه زنبوری
سایز (mm) : 12 وزن شاخه (kg) : 125 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
- 12 125 شاخه کارخانه
-
3 تیرآهن 16 لانه زنبوری
سایز (mm) : 16 وزن شاخه (kg) : 195 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
- 16 195 شاخه کارخانه
-
4 تیرآهن 18 لانه زنبوری
سایز (mm) : 18 وزن شاخه (kg) : 225 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
- 18 225 شاخه کارخانه
-
5 تیرآهن 20 لانه زنبوری
سایز (mm) : 20 وزن شاخه (kg) : 275 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
- 20 275 شاخه کارخانه
-
6 تیرآهن 22 لانه زنبوری
سایز (mm) : 22 وزن شاخه (kg) : 325 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
- 22 325 شاخه کارخانه
-
7 تیرآهن 24 لانه زنبوری
سایز (mm) : 24 وزن شاخه (kg) : 375 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
- 24 375 شاخه کارخانه
-
8 تیرآهن 27 لانه زنبوری
سایز (mm) : 27 وزن شاخه (kg) : 425 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
- 27 425 شاخه کارخانه
-
9 تیرآهن 30 لانه زنبوری
سایز (mm) : 30 وزن شاخه (kg) : 507 حالت : شاخه محل تحویل : کارخانه
- 30 507 شاخه کارخانه
-