ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) محل تحویل استاندارد قیمت (تومان) نوسان
1 هاش سنگین 14 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه استاندارد : HEB
14 12 کارخانه HEB
-
2 هاش سنگین 16 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه استاندارد : HEB
16 12 کارخانه HEB
-
3 هاش سنگین 18 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 18 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه استاندارد : HEB
18 12 کارخانه HEB
-
4 هاش سنگین 30 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 30 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه استاندارد : HEB
30 12 کارخانه HEB
-
5 هاش سنگین 20 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 20 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه استاندارد : HEB
20 12 کارخانه HEB
-