ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) محل تحویل استاندارد قیمت (تومان) نوسان
1 هاش سبک 14 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه استاندارد : HEA
14 12 کارخانه HEA
-
2 هاش سبک 16 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه استاندارد : HEA
16 12 کارخانه HEA
-
3 هاش سبک 18 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 18 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه استاندارد : HEA
18 12 کارخانه HEA
-
4 هاش سبک 20 ذوب آهن 12 متری
سایز (mm) : 20 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه استاندارد : HEA
20 12 کارخانه HEA
-