قیمت توری مش شهر مفتول

آخرین بروز رسانی : 04 اسفند، 1399
ردیف عنوان محل تحویل سایز (mm) وزن (kg) طول*عرض چشمه قیمت (تومان) نوسان
1 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 10
سایز (mm) : 6 وزن (kg) : 4.680 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 6 4.680 kg 6*2 m 10 cm
15,150
04 اسفند، 1399
2 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15
سایز (mm) : 6 وزن (kg) : 3.120 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 6 3.120 kg 6*2 m 15 cm
15,150
04 اسفند، 1399
3 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20
سایز (mm) : 6 وزن (kg) : 2.340 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 6 2.340 kg 6*2 m 20 cm
15,150
04 اسفند، 1399
4 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25
سایز (mm) : 6 وزن (kg) : 1.870 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 6 1.870 kg 6*2 m 25 cm
15,150
04 اسفند، 1399
5 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 30
سایز (mm) : 6 وزن (kg) : 1.560 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 6 1.560 kg 6*2 m 30 cm
15,150
04 اسفند، 1399
6 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 10
سایز (mm) : 8 وزن (kg) : 8.320 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 8 8.320 kg 6*2 m 10 cm
14,000
04 اسفند، 1399
7 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 15
سایز (mm) : 8 وزن (kg) : 5.550 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 8 5.550 kg 6*2 m 15 cm
14,000
04 اسفند، 1399
8 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 20
سایز (mm) : 8 وزن (kg) : 4.160 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 8 4.160 kg 6*2 m 20 cm
14,000
04 اسفند، 1399
9 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 25
سایز (mm) : 8 وزن (kg) : 3.330 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 8 3.330 kg 6*2 m 25 cm
14,000
04 اسفند، 1399
10 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 30
سایز (mm) : 8 وزن (kg) : 2.780 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 8 2.780 kg 6*2 m 30 cm
14,000
04 اسفند، 1399
11 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10
سایز (mm) : 8 وزن (kg) : 8.320 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 8 8.320 kg 6*2 m 10 cm
14,050
04 اسفند، 1399
12 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15
سایز (mm) : 8 وزن (kg) : 5.550 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 8 5.550 kg 6*2 m 15 cm
14,050
04 اسفند، 1399
13 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20
سایز (mm) : 8 وزن (kg) : 4.160 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 8 4.160 kg 6*2 m 20 cm
14,050
04 اسفند، 1399
14 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 25
سایز (mm) : 8 وزن (kg) : 3.330 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 8 3.330 kg 6*2 m 25 cm
14,050
04 اسفند، 1399
15 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30
سایز (mm) : 8 وزن (kg) : 2.780 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 8 2.780 kg 6*2 m 30 cm
14,050
04 اسفند، 1399
16 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 10
سایز (mm) : 10 وزن (kg) : 13.000 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 10 13.000 kg 6*2 m 10 cm
13,300
04 اسفند، 1399
17 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 15
سایز (mm) : 10 وزن (kg) : 8.660 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 10 8.660 kg 6*2 m 15 cm
13,300
03 اسفند، 1399
18 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 20
سایز (mm) : 10 وزن (kg) : 6.500 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 10 6.500 kg 6*2 m 20 cm
13,300
04 اسفند، 1399
19 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 25
سایز (mm) : 10 وزن (kg) : 5.200 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 10 5.200 kg 6*2 m 25 cm
13,300
04 اسفند، 1399
20 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 30
سایز (mm) : 10 وزن (kg) : 4.340 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 10 4.340 kg 6*2 m 30 cm
13,300
04 اسفند، 1399
21 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 10
سایز (mm) : 12 وزن (kg) : 18.720 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 12 18.720 kg 6*2 m 10 cm
13,400
04 اسفند، 1399
22 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 15
سایز (mm) : 12 وزن (kg) : 12.480 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 12 12.480 kg 6*2 m 15 cm
13,400
04 اسفند، 1399
23 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 20
سایز (mm) : 12 وزن (kg) : 9.360 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 12 9.360 kg 6*2 m 20 cm
13,400
04 اسفند، 1399
24 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 25
سایز (mm) : 12 وزن (kg) : 7.500 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 12 7.500 kg 6*2 m 25 cm
13,400
04 اسفند، 1399
25 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 30
سایز (mm) : 12 وزن (kg) : 6.240 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 12 6.240 kg 6*2 m 30 cm
13,400
04 اسفند، 1399
26 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10
سایز (mm) : 14 وزن (kg) : 25.480 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 14 25.480 kg 6*2 m 10 cm
13,500
04 اسفند، 1399
27 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 15
سایز (mm) : 14 وزن (kg) : 16.980 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 14 16.980 kg 6*2 m 15 cm
13,500
04 اسفند، 1399
28 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 20
سایز (mm) : 14 وزن (kg) : 12.740 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 14 12.740 kg 6*2 m 20 cm
13,500
04 اسفند، 1399
29 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25
سایز (mm) : 14 وزن (kg) : 10.200 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 14 10.200 kg 6*2 m 25 cm
13,500
04 اسفند، 1399
30 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 30
سایز (mm) : 14 وزن (kg) : 8.500 kg طول*عرض : 6*2 m
کارخانه 14 8.500 kg 6*2 m 30 cm
13,500
04 اسفند، 1399