شماره های تماس

inventory list

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۰:۳۲

ورق ۶ گیلان انبار اصفهان موجود است 

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۰:۳۱

ورق۲ موجود است .
۰۳۱۳۲۶۵۸۷۱۲

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۵

کلاف گرم
۳ * ۱۰۰۰ st 37
3 * 1250 st 37
4 * 1250 st 37
5 * 1500 st 37
انبار مبارکه
۰۲۴۳۲۳۸۵۰۲۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۴

کلاف گرم 
۴*۱۵۰۰ st52
6*1500 st52
8*1500 st52
10*1500 st52
15*1500 st52
بشرط 
انبار اصفهان

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۳

ورق آجدار :

 انبار تهران 

۳/۵میل (۱/۲۵)
٤ميل (١/٢٥)(١/٥)
۵میل (۱۵۰)
۶میل (۱۵۰)
٨میل (۱۲۵*۲۴۴)(۱۵۰×رول)
۱۰میل (۵۱۸×۱۲۵)(۱/۵×رول)


تلفن : ۰۲۱۳۳۵۳۱۴۲۴
تلفن همراه: ٠٩١٢٣٢٤١٧١٠

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۲

 انبار اصفهان

فولاد مبارکه

۳میل (رول*۱/۵)
۴میل (رول*۱/۵)
۵میل (رول*۱/۵)
۶میل (رول*۱/۵)
۱۰میل (رول*۱/۵)
۱۲میل (رول*۱/۵)
۱۵میل (رول*۱/۵)

تلفن: ۰۲۱۳٣٥٣١٤۲۴
تلفن همراه: ٠٩١٢٣٢٤١٧١٠

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۲

ورق اکسین (ST52):
 
بهزاد نوین

۸میل (۶*۲)(۲*۱۲)
۱۰میل (۶*۲)(۲*۱۲)
۱۲میل (۶*۲)
۱۶میل (۶*۲)(۲*۱۲)
۱۸میل (۶*۲)
۲۰میل (۶*۲)(۲*۱۲)
۲۵میل (۶*۲)(۲*۱۲)
۳۰میل (۶*۲)
۳۲میل (۶*۲/۳)(۱۱/۵*۲)
۳۵میل (۶*۲)
۴۰میل (۶*۲)(۲*۱۲)
۴۵میل (۶*۲) 
 ۵۰میل (۶*۲) 
 ۶۰میل(۳/۹*۲/۳) 
 ۷۰میل (طول*۲) 
 ۸۰میل (طول*۲) 
 ۱۰۰میل (طول*۲)

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۱

ورق فولاد اصفهان

 اصفهان

 ۲۰میل (۶×۱)


تلفن: ٠٢١٣٣٥٣١٤٢٤
تلفن همراه: ٠٩١٢٣٢٤١٧١٠
 

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۱

 ۶میل (رول×۱)
 ۸میل (رول×۱)(۱/۳×رول)
 ۱۰میل(رول×۱)(۱۲۵×رول)
 ۱۲میل(رول×۱۱۰)(۱۱۵×رول)
۴۰میل (ابعاد مختلف)

 فروش ویژه

تلفن: ٠٢١٣٣٥٣١٤٢٤
تلفن همراه: ٠٩١٢٣٢٤١٧١٠

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۸

قیمت های مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

میلگرد آجدار A2 سایز ۸ : ۶۴۸۰۰ ریال
میلگرد آجدار A2 سایز ۱۰ : ۶۴۴۰۰ ریال
میلگرد آجدار A2 سایز ۱۲ : ۶۴۰۰۰ ریال

میلگرد آجدار A3 سایز ۸ : ۶۵۸۰۰ ریال
میلگرد آجدار A3 سایز ۱۰ : ۶۵۴۰۰ ریال
میلگرد آجدار A3 سایز ۱۲ : ۶۴۲۰۰ ریال
میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴ الی ۳۲ : ۶۳۵۰۰ ریال


فروش مستقیم از دفتر مرکزی کارخانه
با تائید مجدد   پول پیش   تخفیف پای آدرس 
شماره تماسهای مستقیم واحد فروش : 
۰۲۱ ۷۲۰۲۸
۰۲۱ ۲۲۹۰۹۸۹۸
۰۲۱ ۲۲۹۰۹۸۹۹
۰۲۱ ۲۲۹۰۹۹۹۸
۰۲۱ ۲۲۹۰۷۲۶۶
۰۲۱ ۲۲۹۰۷۲۶۷
۰۲۱ ۲۲۹۰۷۲۶۸

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۵

فولاد هشترود: ثابت
  
میلگرد ۸       ۶۶۰۰
    
میلگرد ۱۰ و ۱۲    ۶۵۰۰

میلگرد ۱۴ الی ۲۲  ۶۳۰۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۴

 فولاد دماوند: ثابت
  

میلگرد ۱۶    ۶۱۳۰ تومان

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۴

فولاد امیرآباد : ثابت

کلاف ۶.۵   ۶۵۲۰ تومان

کلاف ۸ و ۱۰ آجدار   ۶۵۰۰ تومان

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۳

 فولاد فردوس ارومیه : ثابت
  
میلگرد ۱۴ و ۱۶   ۶۲۵۰ تومان

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۳

فولاد نیشابور: ثابت


میلگرد ۱۴ الی ۲۲   ۶۲۸۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۲

 فولاد سپهر ایرانیان: ۱۰۰ الی ۱۸۰ تومان کاهش
  
میلگرد ۸      ۶۵۲۰ تومان

میلگرد ۱۰ و ۱۲   ۶۲۲۰ تومان

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۳:۲۵

کارخانه

۸ سمنان:۶۶۵۰. A3

10 سمنان:. A3
12 سمنان:. A3

14 الی ۲۸ سمنان:

جهت دریافت قیمت نهایی تماس بگیرید.

۳۳۱۱۱۲۷۸
۳۳۹۸۹۵۰۲
۳۶۶۱۹۷۲۷

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۳:۲۵

کارخانه

۱۶ دماوند:۶۱۳۰
۱۸ دماوند:
۲۰ دماوند:

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

۳۳۱۱۱۲۷۸
۳۳۹۸۹۵۰۲
۳۶۶۱۹۷۲۷
۳۶۰۵۵۳۹۵

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۳:۲۴

۶۵ امیراباد:۶۵۲۰
۶۵ امیراباد:۶۶۷۰. ۳sp
65 امیر اباد:۷۲۰۰.کششی
۸ کلاف اجدار:۶۵۰۰
۱۰ کلاف اجدار:۶۵۰۰

۸ کلاف ساده:۶۷۵۰
۱۰ کلاف ساده:۶۷۵۰
۱۲ کلاف ساده:۶۷۵۰

۳۳۱۱۱۲۷۸
۳۳۹۸۹۵۰۲
۳۶۶۱۹۷۲۷
۳۶۰۵۵۳۹۵

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۳:۲۴

کارخانه

۸ ابهر:۶۶۰۰
۱۰ و ۱۲ ابهر:۶۱۰۰
۱۴ الی ۲۵ ابهر:۶۱۰۰

۱۰ ابهر:۶۳۰۰. A3
12 ابهر:۶۱۵۰. A3

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

شما می توانید با اعلام صورت بار روزانه خود، به راحتی دیگران را از موجودی و قیمت محصولات قابل عرضه خود مطلع کنید.

برای این کار کافی است نوع محصول را از بین دسته های محصولات انتخاب کنید و پس از آن، مشخصات محصولات خود را در کادر ویرایش درج کنید.

همچنین می توانید یک تصویر برای صورت بار اعلامی خود ضمیمه کنید.

ایجاد درخواست خرید