شماره های تماس

جدول اشتال ورق

جدول اشتال ورق

جدول اشتال ورق

معرفی و بررسی جدول اشتال ورق

خانم مارتا اشتابدر بورگر یک مهندس آلمانی نابغه و خلق کننده جداول اشتال برای انواع مقاطع فولادی می باشد. در این جداول مشخصات هندسی نیم رخ مقاطع فولادی از جمله تیرآهن موجود می باشد. مشخصات مهم ابعادی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول پروفیل برای هر مقطع فولاد نورد شده از جمله اشتال تیرآهن در اندازه های مختلف ارائه شده است.

مشاهده جدول وزنی ورق
ضخامت s برحسب میلیمترپهنا b برحسب
میلیمتر
۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰ ۱۵ ۱۲ ۱۰ ۸ ۶ ۵
۱۰۰ ۷۵.۴ ۶۲.۸ ۵۰.۲ ۳۷.۷ ۳۱.۴ ۲۵.۱ ۱۸.۸ ۱۵.۱ ۱۲.۶ ۱۰.۰ ۷.۵۴ ۶.۲۸ ۱۶۰
۱۱۳ ۸۴.۴ ۷۰.۷ ۵۶.۵ ۴۲.۴ ۳۵.۳ ۲۸.۳ ۲۱.۲ ۱۷.۰ ۱۴.۱ ۱۱.۳ ۸.۴۸ ۷.۰۷ ۱۸۰
۱۲۶ ۹۴.۲ ۷۸.۵ ۶۲.۸ ۴۷.۱ ۳۹.۳ ۳۱.۴ ۲۳.۶ ۱۸.۸ ۱۵.۷ ۱۲.۶ ۹.۴۲ ۷.۸۵ ۲۰۰
۱۳۸ ۱۰۴ ۸۶.۴ ۶۹.۱ ۵۱.۸ ۴۳.۲ ۳۴.۵ ۲۵.۹ ۲۰.۷ ۱۷.۳ ۱۳.۸ ۱۰.۴ ۸.۶۴ ۲۲۰
۱۵۱ ۱۱۳ ۹۴.۲ ۷۵.۴ ۵۶.۵ ۴۷.۱ ۳۷.۷ ۲۸.۳ ۲۲.۶ ۱۸.۸ ۱۵.۱ ۱۱.۳ ۹.۴۲ ۲۴۰
۱۵۷  ۱۱۸ ۹۸.۱ ۷۸.۵ ۵۸.۹ ۴۹.۱ ۳۹.۳ ۲۹.۴ ۲۳.۶ ۱۹.۶ ۱۵.۷ ۱۱.۸ ۹.۸۱ ۲۵۰
 ۱۶۳ ۱۲۲ ۱۰۲ ۸۱.۶ ۶۱.۲ ۵۱.۰ ۴۰.۸ ۳۰.۶ ۲۴.۴ ۲۰.۴ ۱۶.۳ ۱۲.۲ ۱۰.۲ ۲۶۰
 ۱۷۶ ۱۳۲ ۱۱۰ ۸۷.۹ ۶۵.۹ ۵۴.۹ ۴۴.۰ ۳۳.۰ ۲۶.۴ ۲۲.۰ ۱۷.۶ ۱۳.۲ ۱۱.۰ ۲۸۰