شماره های تماس

جدول اشتال تیرآهن

جدول اشتال تیرآهن

جدول اشتال تیرآهن

معرفی و بررسی جدول اشتال تیرآهن

خانم مارتا اشتابدر بورگر یک مهندس آلمانی نابغه و خلق کننده جداول اشتال برای انواع مقاطع فولادی می باشد. در این جداول مشخصات هندسی نیم رخ مقاطع فولادی از جمله تیرآهن موجود می باشد. مشخصات مهم ابعادی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول پروفیل برای هر مقطع فولاد نورد شده از جمله اشتال تیرآهن در اندازه های مختلف ارائه شده است.

جداول اشتال ارائه شده ، برای انواع تیرآهن و در سایزهای گوناگون تنظیم شده است. جدول اشتال تیرآهن I شکل نیم پهن سری IPEv، IPEo و IPE با طول استاندارد ۸ تا ۱۶ متر برای پروفیل هایی به ارتفاع کمتر از ۳۰۰ میلیمتر و ۸ تا ۱۸ متر برای پروفیل هایی به ارتفاع ۳۰۰ میلیمتر و بالاتر می باشد. همچنین انواع جداول اشتال تیرآهن سری IPB و INP نیز برای انواع سایزها موجود می باشد.

مشاهده جدول وزنی تیرآهن

جدول اشتال تیرآهن IPB

IPBh
mm
b
mm
s=r?‎
mm
t
mm
r?‎
mm
c
mm
h-2c
mm
A
cm2
G
kg/m
J?‎
cm?‎
w?‎
cm3
i?‎
cm
JY
cm4
wv
cm3
iv
cm
rT
mm
۱۰۰۱۰۰۱۰۰۶۱۰۱۲۲۲۵۶۲۶۲۰.۴۴۵۰۸۹.۹۴.۱۶۱۶۷۳۳.۵۲.۵۳۲۷.۸
۱۲۰۱۲۰۱۲۰۶.۵۱۱۱۲۲۳۷۴۳۴۲۶.۷۸۶۴۱۴۴۵.۰۴۳۱۸۵۲.۹۳.۰۶۳۳.۴
۱۴۰۱۴۰۱۴۰۷۱۲۱۲۲۴۹۲۴۳۳۳.۷۱۵۱۰۲۱۶۵.۹۳۵۵۰۷۸.۵۳.۵۸۳۸.۹
۱۶۰۱۶۰۱۶۰۸۱۳۱۵۲۸۱۰۴۵۴.۳۴۲.۶۲۴۹۰۳۱۱۶.۷۸۸۸۹۱۱۱۴.۰۵۴۴.۴
۱۸۰۱۸۰۱۸۰۸.۵۱۴۱۵۲۹۱۲۲۶۵.۳۵۱.۲۳۸۳۰۴۲۶۷.۶۶۱۳۶۰۱۵۱۴.۵۷۴۹.۹
۲۰۰۲۰۰۲۰۰۹۱۵۱۸۳۳۱۳۴۷۸.۱۶۱.۳۵۷۰۰۵۷۰۸.۵۴۲۰۰۰۲۰۰۵.۰۷۵۵.۵
۲۲۰۲۲۰۲۲۰۹.۵۱۶۱۸۳۴۱۵۲۹۱۷۱.۵۸۰۹۰۷۳۶۹.۴۳۲۸۴۰۲۵۸۵.۵۹۶۱
۲۴۰۲۴۰۲۴۰۱۰۱۷۲۱۳۸۱۶۴۱۰۶۸۳.۲۱۱۲۶۰۹۳۸۱۰.۳۳۹۲۰۳۲۷۶.۰۸۶۶.۶
۲۶۰۲۶۰۲۶۰۱۰۱۷.۵۲۴۴۱.۵۱۷۷۱۱۸۹۳۱۴۹۲۰۱۱۵۰۱۱.۲۵۱۳۰۳۹۵۶.۵۸۷۲.۲
۲۸۰۲۸۰۲۸۰۱۰.۵۱۸۲۴۴۲۱۹۶۱۳۱۱۰۳۱۹۲۷۰۱۳۸۰۱۲.۱۶۵۹۰۴۷۱۷.۰۹۷۷.۶
۳۰۰۳۰۰۳۰۰۱۱۱۹۲۷۴۶۲۰۸۱۴۹۱۱۷۲۵۱۷۰۱۶۸۰۱۳۸۵۶۰۵۷۱۷.۵۸۸۳.۲
۳۲۰۳۲۰۳۰۰۱۱.۵۲۰.۵۲۷۴۷.۵۲۲۵۱۶۱۱۲۷۳۰۸۲۰۱۹۳۰۱۳.۸۹۲۴۰۶۱۶۷.۵۷۸۳.۱
۳۴۰۳۴۰۳۰۰۱۲۲۱.۵۲۷۴۸.۵۲۴۳۱۷۱۱۳۴۳۶۶۶۰۲۱۶۰۱۴.۶۹۶۹۰۶۴۶۷.۵۳۸۲.۹
۳۶۰۳۶۰۳۰۰۱۲.۵۲۲.۵۲۷۴۹.۵۲۶۱۱۸۱۱۴۲۴۳۱۹۰۲۴۰۰۱۵.۵۱۰۱۴۰۶۷۶۷.۴۹۸۲.۷
۴۰۰۴۰۰۳۰۰۱۳.۵۲۴۲۷۵۱۲۹۸۱۹۸۱۵۵۵۷۶۸۰۲۸۸۰۱۷.۱۱۰۸۲۰۷۲۱۷.۴۸۲.۳
۴۵۰۴۵۰۳۰۰۱۴۲۶۲۷۵۳۳۴۴۲۱۸۱۷۱۷۹۸۹۰۳۵۵۰۱۹.۱۱۱۷۲۰۷۸۱۷.۳۳۸۱.۹
۵۰۰۵۰۰۳۰۰۱۴.۵۲۸۲۷۵۵۳۹۰۲۳۹۱۸۷۱۰۷۲۰۰۴۲۹۰۲۱.۲۱۲۶۲۰۸۴۲۷.۲۷۸۱.۶
۵۵۰۵۵۰۳۰۰۱۵۲۹۲۷۵۶۴۳۸۲۵۴۱۹۹۱۳۶۷۰۰۴۹۷۰۲۳.۲۱۳۰۸۰۸۷۲۷.۱۷۸۱.۱
۶۰۰۶۰۰۳۰۰۱۵.۵۳۰۲۷۵۷۴۸۶۲۷۰۲۱۲۱۷۱۰۰۰۵۷۰۰۲۵.۲۱۳۵۳۰۹۰۲۷.۰۸۸۰.۷
۶۵۰۶۵۰۳۰۰۱۶۳۱۲۷۵۸۵۳۴۲۸۶۲۲۵۲۱۰۶۰۰۶۴۸۰۲۷.۱۱۳۹۸۰۹۳۲۶.۹۹۸۰.۲
۷۰۰۷۰۰۳۰۰۱۷۳۲۲۷۵۹۵۸۲۳۰۶۲۴۱۲۵۶۹۰۰۷۳۴۰۲۹۱۴۴۴۰۹۶۳۶.۸۷۷۹.۶
۸۰۰۸۰۰۳۰۰۱۷.۵۳۳۳۰۶۳۶۷۴۳۳۴۲۶۲۳۵۹۱۰۰۸۹۸۰۳۲.۸۱۴۹۰۰۹۹۴۶.۶۸۷۸.۷
۹۰۰۹۰۰۳۰۰۱۸.۵۳۵۳۰۶۵۷۷۰۳۷۱۲۹۱۴۹۴۱۰۰۱۰۹۸۰۳۶.۵۱۵۸۲۰۱۰۵۰۶.۵۳۷۷.۹
۱۰۰۰۱۰۰۰۳۰۰۱۹۳۶۳۰۶۶۸۶۸۴۰۰۳۱۴۶۴۴۷۰۰۱۲۸۹۰۴۰.۱۱۶۲۸۰۱۰۹۰۶.۳۸۷۷

جدول اشتال تیرآهن INP

INPh
mm
b
mm
s=r?‎
mm
t
mm
r?‎
mm
c
mm
h-2c
mm
A
cm2
G
kg/m
J?‎
cm?‎
w?‎
cm3
i?‎
cm
JY
cm4
wv
cm3
iv
cm
a1
mm
rT
mm
۸۰۸۰۴۲۳.۹۵.۹۲.۳۱۰.۵۵۹۷.۵۷۵.۹۴۷۷.۸۱۹.۵۳.۲۶.۲۹۳۰.۹۱۶۲۱۱.۲
۱۰۰۱۰۰۵۰۴.۵۶.۸۲.۷۱۲.۵۷۵۱۰.۶۸.۳۴۱۷۱۳۴.۲۴.۰۱۱۲.۲۴.۸۸۱.۰۷۷۸۱۳.۳
۱۲۰۱۲۰۵۸۵.۱۷.۷۳.۱۱۴۹۲۱۴.۲۱۱.۱۳۲۸۵۴.۷۴.۸۱۲۱.۵۷.۴۱۱.۲۳۹۴۱۵.۴
۱۴۰۱۴۰۶۶۵.۷۸.۶۳.۴۱۵.۵۱۰۹۱۸.۲۱۴.۳۵۷۳۸۱.۹۵.۶۱۳۵.۲۱۰.۷۱.۴۱۰۸۱۷.۴
۱۶۰۱۶۰۷۴۶.۳۹.۵۳.۸۱۷.۵۱۲۵۲۲.۸۱۷.۹۹۳۵۱۱۷۶.۴۵۴.۷۱۴.۸۱.۵۵۱۲۴۱۹.۵
۱۸۰۱۸۰۸۲۶.۹۱۰.۴۴.۱۱۹۱۴۲۲۷.۹۲۱.۹۱۴۵۰۱۶۱۷.۲۸۱.۳۱۹.۸۱.۷۱۱۴۰۲۱.۶
۲۰۰۲۰۰۹۰۷.۵۱۱.۳۴.۵۲۰.۵۱۵۹۳۳.۴۲۶.۲۲۱۴۰۲۱۴۸۱۱۷۲۶۱.۸۷۱۵۶۲۳.۶
۲۲۰۲۲۰۹۸۸.۱۱۲.۲۴.۹۲۲۱۷۶۳۹.۵۳۱.۱۳۰۶۰۲۷۸۸.۸۱۶۲۳۳.۱۲.۰۲۱۷۲۲۵.۷
۲۴۰۲۴۰۱۰۶۸.۷۱۳.۱۵.۲۲۴۱۹۲۴۶.۱۳۶.۲۴۲۵۰۳۵۴۹.۵۹۲۲۱۴۱.۷۲.۲۱۸۸۲۷.۸
۲۶۰۲۶۰۱۱۳۹.۴۱۴.۱۵.۶۲۶۲۰۸۵۳.۳۴۱.۹۵۷۴۰۴۴۲۱۰.۴۲۸۸۵۱۲.۳۲۲۰۲۲۹.۶
۲۸۰۲۸۰۱۱۹۱۰.۱۱۵.۲۶.۱۲۷.۵۲۲۵۶۱۴۷.۹۷۵۹۰۵۴۲۱۱.۱۳۶۴۶۱.۲۲.۴۵۲۱۸۳۱.۱
۳۰۰۳۰۰۱۲۵۱۰.۸۱۶.۲۶.۵۲۹.۵۲۴۱۶۹۵۴.۲۹۸۰۰۶۵۳۱۱.۹۴۵۱۷۲.۲۲.۵۶۲۳۴۳۲.۶
۳۲۰۳۲۰۱۳۱۱۱.۵۱۷.۳۶.۹۳۱۲۵۸۷۷.۷۶۱۱۲۵۱۰۷۸۲۱۲.۷۵۵۵۸۴.۷۲.۶۷۲۴۸۳۴.۱
۳۴۰۳۴۰۱۳۷۱۲.۲۱۸.۳۷.۳۳۳۲۷۴۸۶.۷۶۸۱۵۷۰۰۹۲۳۱۳.۵۶۷۴۹۸.۴۲.۸۲۶۴۳۵.۶
۳۶۰۳۶۰۱۴۳۱۳۱۹.۵۷.۸۳۵۲۹۰۹۷۷۶.۱۱۹۶۱۰۱۰۹۰۱۴.۲۸۱۸۱۱۴۲.۹۲۷۸۳۷.۲
۳۸۰۳۸۰۱۴۹۱۳.۷۲۰.۵۸.۲۳۷۳۰۶۱۰۷۸۴۲۴۰۱۰۱۲۶۰۱۵۹۷۵۱۳۱۳.۰۲۲۹۴۳۸.۷
۴۰۰۴۰۰۱۵۵۱۴.۴۲۱.۶۸.۶۳۸.۵۳۲۳۱۱۸۹۲.۴۲۹۲۱۰۱۴۶۰۱۵.۷۱۱۶۰۱۴۹۳.۱۳۳۰۸۴۰.۲
۴۲۵۴۲۵۱۶۳۱۵.۳۲۳۹.۲۴۱۳۴۳۱۳۲۱۰۴۳۶۹۷۰۱۷۴۰۱۶.۷۱۴۴۰۱۷۶۳.۳۳۲۸۴۲.۲
۴۵۰۴۵۰۱۷۰۱۶.۲۲۴.۳۹.۷۴۳.۵۳۶۳۱۴۷۱۱۵۴۵۸۵۰۲۰۴۰۱۷.۷۱۷۳۰۲۰۳۳.۴۳۳۴۸۴۴
۴۷۵۴۷۵۱۷۸۱۷.۱۲۵.۶۱۰.۳۴۵.۵۳۸۴۱۶۳۱۲۸۵۶۴۸۰۲۳۸۰۱۸.۶۲۰۹۰۲۳۵۳.۶۳۶۶۴۶
۵۰۰۵۰۰۱۸۵۱۸۲۷۱۰.۸۴۸۴۰۴۱۷۹۱۴۱۶۸۷۴۰۲۷۵۰۱۹.۶۲۴۸۰۲۶۸۳.۷۲۳۸۴۴۷.۸
۵۵۰۵۵۰۲۰۰۱۹۳۰۱۱.۹۵۲.۵۴۴۵۲۱۲۱۶۶۹۹۱۸۰۳۶۱۰۲۱.۶۳۴۹۰۳۴۹۴.۰۲۴۲۴۵۱.۸
۶۰۰۶۰۰۲۱۵۲۱.۶۳۲.۴۱۳۵۷.۵۴۸۵۲۵۴۱۹۹۱۳۹۰۰۰۴۶۳۰۲۳.۶۴۶۷۰۴۳۴۴.۳۴۶۰۵۵.۴

جدول اشتال تیرآهن CPE

Cast IPEh
mm
H
mm
s
mm
t
mm
Fa
cm2
G
kg/m
(per 1.‎5h)
Ixa
cm4
Wxa
cm3
Fb
cm2
IXb
cm4
w?b
cm3
۱۲۰۸۰۱۲۰۳.۸۵.۲۹.۱۶۰.۷۱۸۲۰۶۳۴.۳۶.۱۲۱۸۹۳۱.۶
۱۵۰۱۰۰۱۵۰۴.۱۵.۷۱۲.۴۱.۲۱۴۳۷۵۸.۲۸.۲۵۴۰۳۵۳.۷
۱۸۰۱۲۰۱۸۰۴.۴۶.۳۱۵.۸۱.۸۶۸۰۹۸۹.۹۱۰.۶۷۴۶۸۲.۸
۲۱۰۱۴۰۲۱۰۴.۷۶.۹۱۹.۷۲.۷۱۳۷۰۱۳۱۱۳.۱۱۲۷۰۱۲۱
۲۴۰۱۶۰۲۴۰۵۷.۴۲۴.۱۳.۷۸۲۲۰۰۱۸۴۱۶.۱۲۰۳۰۱۶۹
۲۷۰۱۸۰۲۷۰۵.۳۸۲۸.۷۵.۰۶۳۳۳۰۲۴۷۱۹.۱۳۰۷۰۲۲۸
۳۰۰۲۰۰۳۰۰۵.۶۸.۵۳۴.۱۶.۷۴۹۱۰۳۲۷۲۲.۹۴۵۴۰۳۰۲
۳۳۰۲۲۰۳۳۰۵.۹۹.۲۳۹.۹۸.۶۳۶۹۹۰۴۲۳۲۶.۹۶۴۶۰۳۹۲
۳۶۰۲۴۰۳۶۰۶.۲۹.۸۴۶.۵۱۱۹۷۹۰۵۴۴۳۱.۷۹۰۷۰۵۰۴
۴۰۵۲۷۰۴۰۵۶.۶۱۰.۲۵۴.۸۱۴.۶۱۴۵۵۰۷۱۹۳۷۱۳۴۷۰۶۶۵
۴۵۰۳۰۰۴۵۰۷.۱۱۰.۷۶۴.۵۱۹۲۱۰۱۰۹۳۴۴۳.۲۱۹۴۱۰۸۶۳
۴۹۵۳۳۰۴۹۵۷.۵۱۱.۵۷۵۲۴.۳۲۹۵۸۰۱۲۰۰۵۰.۲۲۷۳۳۰۱۱۰۰
۵۴۰۳۶۰۵۴۰۸۱۲.۷۸۷.۱۳۰.۸۴۰۸۹۰۱۵۱۰۵۸.۳۳۷۷۸۰۱۴۰۰
۶۰۰۴۰۰۶۰۰۸.۶۱۳.۵۱۰۲۳۹.۷۵۸۲۹۰۱۹۴۰۶۷.۳۵۳۷۰۰۱۷۹۰
۶۷۵۴۵۰۶۷۵۹.۴۱۴.۶۱۲۰۵۲.۲۸۵۴۳۰۲۵۳۰۷۷.۷۷۸۲۹۰۲۳۲۰
۷۵۰۵۰۰۷۵۰۱۰.۲۱۶۱۴۲۶۸.۲۱۲۲۴۰۰۳۲۶۰۹۰.۵۱۱۱۸۰۰۲۹۸۰
۸۲۵۵۵۰۸۲۵۱۱.۱۱۷.۲۱۶۵۸۶.۶۱۷۱۱۰۰۴۱۵۰۱۰۳۱۵۵۷۰۰۳۷۷۰
۹۰۰۶۰۰۹۰۰۱۲۱۹۱۹۲۱۱۰۲۳۵۳۰۰۵۲۳۰۱۲۰۲۱۳۷۰۰۴۷۵۰