شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۷۸%

۴۶۵۱

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - ۱۲:۱۸

جزئیات ...
۹۰%

۳۷۸۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۳:۲۹

جزئیات ...
۶۹%

۵۳۴

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۰:۳۱

جزئیات ...
۶۰%

۴۶۵۷

شرکت

خدماتی ، بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - ۱۵:۱۰

جزئیات ...
۶۵%

۴۶۵۵

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - ۱۳:۴۴

جزئیات ...
۸۴%

۴۲۸۹

شخص

تولیدی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۱۳:۴۲

جزئیات ...
۶۸%

۱۴۹۸

شرکت

تولیدی

۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۱۵:۳۵

جزئیات ...
۷۹%

۴۹۲۸

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ - ۱۸:۵۲

جزئیات ...
۷۳%

۴۰۱

شرکت

تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۷/۰۷ - ۱۵:۱۹

جزئیات ...
۴۱%

۴۶۹۱

شخص

تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۳:۳۴

جزئیات ...
۸۶%

۴۸۸۴

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۰۸:۲۴

جزئیات ...
۳۹%

۴۶۸۸

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۳:۲۴

جزئیات ...
۸۴%

۴۶۶۳

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۰:۴۹

جزئیات ...
۳۳%

۴۶۸۷

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۳:۲۱

جزئیات ...
۷۸%

۶۰۸

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۰۹:۴۵

جزئیات ...
۸۲%

۸۰۹

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۷/۰۹/۲۶ - ۱۲:۵۹

جزئیات ...
۳۶%

۴۶۹۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۳:۴۲

جزئیات ...
۸۱%

۴۶۸۴

شرکت

خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
۷۹%

۴۶۷۹

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۰:۱۶

جزئیات ...
۲۷%

۴۸۹۵

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۶:۲۱

جزئیات ...