شماره های تماس

ورق St52-3

ورق St52-3

خرید ورق به مقدار هر ضخامت یک ظرفیتSt52-3 با ضخامت ۴۰و ۴۵ و۵۰
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-3371
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)