شماره های تماس

ورق ۶۵تن گالوانیزه ۷۰بلندبصورت رولی یاذوذنقه

ورق ۶۵تن گالوانیزه ۷۰بلندبصورت رولی یاذوذنقه

ورق به صورت ذوذنقه باسفارش اندازه یابه صورت رولی بارگیری ازکارخانه
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگی