شماره های تماس

ورق ۶ و ۸فولاد مبارکه ۶*۱/۵

ورق ۶ و ۸فولاد مبارکه ۶*۱/۵

۱۰ تن از هرکدام
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)
ورق گرم (سیاه)