شماره های تماس

ورق ۶ میل st52 عرض ۱۲۵۰

ورق ۶ میل st52 عرض ۱۲۵۰

تا عرض ۱۳۰۰ مشکلی ندارد و طول ۲۵۳۰
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-6889
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)