شماره های تماس

ورق گالوانیزه ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ تاراز صادرات عراق

ورق گالوانیزه ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ تاراز صادرات عراق

مرز پرویزخان
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
حسین میرزایی
RFQ-3141
دسته محصول نام محصول مقدار