شماره های تماس

ورق عرض ۱.۵ متر و طول ۶ متر و ضخامت ۸ میل

ورق عرض ۱.۵ متر و طول ۶ متر و ضخامت ۸ میل

۱۰ برگ خریداریم
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
مهدی زارعی
RFQ-6418
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)