شماره های تماس

ورق اکسین

ورق اکسین
از هر کدام ۲ برگ
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۱۲:۲۰
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ - ۱۲:۱۴
۰
آهنکو
RFQ-7098
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۳۵ اکسین ۶*۲انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)
۲ورق ۲۵اکسین ۶*۲انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)