شماره های تماس

میلگرد ۱۶ a4 ذوبی

میلگرد ۱۶ a4 ذوبی

دو ماشین
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آهنکو
RFQ-7227
دسته محصول نام محصول مقدار (کیلوگرم)
میلگرد