شماره های تماس

میلگرد ۱۲ A3-آجدار ۲۰متری

میلگرد ۱۲ A3-آجدار ۲۰متری

موبایل۰۹۱۶۶۱۳۶۱۳۲
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
محسن شکرایی
RFQ-7369
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگرد