شماره های تماس

خرید ورق۳ و۳.۳ابعادی

خرید ورق۳ و۳.۳ابعادی

قیمت مناسب
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-6379
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)