شماره های تماس

خرید ورق ۸-۱۰-۱۲-۱۵-۲۰-۳۰ st52

خرید ورق ۸-۱۰-۱۲-۱۵-۲۰-۳۰ st52

۸-۱۰-۱۲-۱۵ فولاد مبارکه و ۲۰-۳۰ اکسین
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آهنکو
RFQ-7147
دسته محصول نام محصول مقدار (کیلوگرم)
ورق گرم (سیاه)
ورق گرم (سیاه)
ورق گرم (سیاه)
ورق گرم (سیاه)
ورق گرم (سیاه)
ورق گرم (سیاه)