شماره های تماس

خرید ورق ۸-۱۰-۱۲-۱۵-۲۰-۳۰ st52

خرید ورق ۸-۱۰-۱۲-۱۵-۲۰-۳۰ st52
۸-۱۰-۱۲-۱۵ فولاد مبارکه و ۲۰-۳۰ اکسین
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۳:۵۲
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۹:۰۰
۰
آهنکو
RFQ-7147
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۸ st52 فولاد مبارکهانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)
۲ورق ۱۰ st52 فولاد مبارکهانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)
۳ورق ۱۲ st52 فولاد مبارکهانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)
۴ورق ۱۵ st52 فولاد مبارکهانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)
۵ورق ۲۰ st52 اکسینانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)
۶ورق ۳۰ st52 فولاد مبارکهانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)