شماره های تماس

خرید ورق ۸و۱۰و ۱۲ اهوازی

خرید ورق ۸و۱۰و ۱۲ اهوازی

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-6380
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)
ورق گرم (سیاه)
ورق گرم (سیاه)