شماره های تماس

خرید ورق ۷میل ۶*۱.۵

خرید ورق ۷میل ۶*۱.۵

و یا ضخامت ۷.۲ و ۷.۱۵
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-6383
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)