شماره های تماس

خرید ورق ۶میل عرض ۱متر تا۱۲۰

خرید ورق ۶میل عرض ۱متر تا۱۲۰

خرید ورق ۶میل عرض ۱متر تا۱۲۰
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7403
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)