شماره های تماس

خرید ورق ۴۵ اکسین ۶*۲

خرید ورق ۴۵ اکسین ۶*۲

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7387
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)