شماره های تماس

خرید ورق ۲۰ و ۲۵ اکسین

خرید ورق ۲۰ و ۲۵ اکسین

خرید ورق ضخامت ۲۰ و ۲۵ اکسین
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-6493
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)