شماره های تماس

خرید ورق ۱۵عرض ۱۵۰۰ st52

خرید ورق ۱۵عرض ۱۵۰۰ st52

با پلاک
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7400
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)