شماره های تماس

خرید ورق ۱.۲۵ روغنی ۱ متر st14

خرید ورق ۱.۲۵ روغنی ۱ متر st14

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
مصطفی معتمدی
RFQ-6917
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)