شماره های تماس

خرید ورق ۱۰ عرض ۱۵۰۰آجدار

خرید ورق ۱۰ عرض ۱۵۰۰آجدار

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7392
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)